Yankie Bar!’

BT - - NYHEDER -

Yankie Bar har i dag, ly­der sva­ret:

»Den er det, man vil kal­de en kioskva­re, det er den hur­ti­ge god­bid på far­ten. Den gi­ver sig ik­ke ud for at va­e­re gour­met og er en del af en hur­tig for­brugs­kul­tur. Cho­ko­la­de­ba­ren har des­u­den få­et vok­se­va­erk i de se­ne­re år. Det er jo og­så en ame­ri­kansk in­spi­re­ret ten­dens, som er med til at sa­et­te for­bru­get i vej­ret.«

Vis­se ste­der i ver­den va­ek­ker nav­net yankee, for­stå­et som ame­ri­ka­ner, sta­dig alt an­det end be­gej­string, men det er na­ep­pe no­get, Yanki­e­spi­sen­de dan­ske­re går op i, me­ner An­net­te Hoff.

»Jeg vil tro, at de men­ne­sker, der sa­et­ter ta­en­der­ne i en Yankie Bar, er fuld­sta­en­dig li­geg­la­de med nav­net. De, som dyr­ker den cho­ko­la­de­gour­met­kul­tur, der er i dag, går må­ske op i den slags ting, men de spi­ser jo ik­ke en Yankie Bar. I må­l­grup­pen el­ler seg­men­tet tror jeg ik­ke, de har den slags pro­ble­mer,« si­ger An­net­te Hoff.

I an­led­ning af ju­bila­e­et er Yankie Bar sendt på mar­ke­det i en re­tro­ver­sion, der ven­der til­ba­ge til det ame­ri­kan­ske ud­gangs­punkt med en pi­nup­mo­del, der po­se­rer i stars & stripes.

Der er ik­ke enig­hed om or­dets op­rin­del­se. De fle­ste me­ner dog, at yankee op­rin­de­ligt var en be­teg­nel­se for en per­son fra Nord­s­ta­ter­ne, og den be­tyd­ning har det for de fle­ste ame­ri­ka­ne­re i dag. Uden for USA bli­ver en yankee ge­ne­relt op­fat­tet som en ame­ri­ka­ner, uan­set hvor i lan­det han el­ler hun kom­mer fra. Det bli­ver of­te brugt nedsa­et­ten­de om ame­ri­kansk til­ste­de­va­e­rel­se i ud­lan­det. Den tid­li­ge­re praesident i Ve­nezu­ela, nu af­dø­de Hu­go Cha­vez, brug­te for ek­sem­pel flit­tigt be­teg­nel­sen »el im­pe­rio Yankee«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.