Ste­fans flot­te ma­velan­ding

BT - - NYHEDER -

B.T. 100 ÅR ja­ger­pi­lot i fly­ve­våb­net og der­ef­ter seks år som luft­kap­ta­jn hos SAS.

Alt pe­ge­de der­for på en ren ru­ti­ne­tur. Men plud­se­lig - ba­re 25 se­kun­der ef­ter fly­et var let­tet og be­fandt sig i 345 me­ters høj­de - lød der et vold­somt brag fra den ene mo­tor, og kun 39 se­kun­der ef­ter fulg­te end­nu et drøn fra den an­den mo­tor.

Beg­ge fly­mo­to­rer var stop­pet. I 800 me­ters høj­de var det sto­re ru­te­fly plud­se­lig frit sva­e­ven­de, og he­le flyskro­get be­gynd­te at ryste.

Se­kun­det ef­ter lød Ste­fan Ras­mus­sens ad­va­ren­de ord i højt­ta­le­ren om, at al­le måt­te for­be­re­de sig på en nød­lan­ding. Pas­sa­ge­rer­ne skul­le bø­je sig helt frem og be­skyt­te ho­ve­d­et med ar­me­ne.

Al­le be­va­re­de ro­en, selv om de vid­ste, at en nød­lan­ding kun­ne en­de med dø­den. Der var ri­si­ko for brand og eks­plo­sion, idet fly­ets tan­ke var helt ful­de ef­ter de få mi­nut­ters flyv­ning.

Ca. 10 ki­lo­me­ter nord­vest for Ar­lan­da valg­te kap­ta­jn Ras­mus­sen at nød­lan­de. Og med 200 ki­lo­me­ter i ti­men kap­pe­de han top­pen af en mas­se gran­tra­e­er, in­den fly­et med et brag ram­te en sneda­ek­ket mark.

Den ene vin­ge blev flå­et af, og fly­et rut­sje­de 110 me­ter hen over den dybfros­ne jord og fla­ek­ke­de i tre de­le. På miraku­løs vis hav­de Ras­mus­sen kla­ret den ri­si­kab­le nød­lan­ding.

Al­le om bord over­le­ve­de, og de Folk, der har va­e­ret sik­re på at skul­le dø og al­li­ge­vel i sid­ste øje­blik over­le­ver, vil ta­en­ke på det hver dag re­sten af li­vet, og så­dan har jeg det og­så fle­ste slap med min­dre kva­e­stel­ser.

År­sa­gen til den dra­ma­ti­ske ulyk­ke var overis­ning af fly­et, der be­vir­ke­de, at is­fla­ger blev su­get ind i fly­ets mo­to­rer. Om­talt ver­den over Kap­ta­jn Ras­mus­sens sen­sa­tio­nel­le be­drift blev om­talt ver­den over, og dron­ning Mar­gret­he ha­ed­re­de ham med rid­der­kor­set, li­ge­som han modt­og den sven­ske kon­ges guld­me­dal­je.

Ras­mus­sens po­pu­la­ri­tet sik­re­de ham en over­gang plads i Fol­ke­tin­get for De Kon­ser­va­ti­ve, og se­ne­re blev han med­lem af by­rå­det i hjem­by­en Fre­de­riks­sund.

Flyv­ning og luft­tu­re hav­de han få­et nok af, men fort­sat­te dog i nog­le år i trans­port­bran­chen som bus­chauf­før.

Ef­ter­føl­gen­de spe­ku­la­tio­ner om, at Ras­mus­sen selv hav­de va­e­ret del­vis skyld i flystyr­tet ved ik­ke at sik­re, at afis­nin­gen af fly­et var 100 pro­cent in­den star­ten, pla­ge­de ham i man­ge år. Men en in­ter­na­tio­nal tv-do­ku­men­tar­film ’May­day’, hvor fly­eks­per­ter un­der­søg­te ulyk­kesår­sa­gen se­kund for se­kund, kon­klu­de­re­de i 2011, at Ras­mus­sen ik­ke hav­de no­gen skyld i ulyk­ken.

Ras­mus­sen er i dag ak­tiv fored­rags­hol­der og har og­så skre­vet bo- gen ’Det ga­el­der dit liv’.

På spørgs­må­let om han no­gen­sin­de glem­mer det uhyg­ge­li­ge, men miraku­lø­se styrt, sag­de Ras­mus­sen for et par år si­den til B.T.:

»Folk, der har va­e­ret sik­re på at skul­le dø og al­li­ge­vel i sid­ste øje­blik over­le­ver, vil ta­en­ke på det hver dag re­sten af li­vet, og så­dan har jeg det og­så.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.