Af­ha­en­gig af pil­ler

BT - - NYHEDER -

SMER­TER For at dul­me bå­de si­ne fy­si­ske og psy­ki­ske smer­ter har Ja­mie Lee Cur­tis i åre­vis ta­get smer­testil­len­de pil­ler. Det er­ken­der den 57-åri­ge sku­e­spil­ler i et op­sigtsva­ek­ken­de ind­la­eg på det ame­ri­kan­ske me­die The Huf­fing­ton Post.

»Jeg har stå­et med krop­pen fyldt af angst og spa­en­ding, mens der blev ud­fyldt en re­cept, så jeg kun­ne få de pil­ler, jeg var af­ha­en­gig af, skri­ver den dob­bel­te Gol­den Glo­be­vin­den­de film­stjer­ne i ind­la­eg­get.

»Jeg for­søg­te at fjer­ne mi­ne fø­lel­ses­ma­es­si­ge og fy­si­ske smer­ter ved at ta­ge smer­testil­len­de pil­ler. Jeg tog alt for man­ge,« in­drøm­mer hun vi­de­re.

I dag er stjer­nen stof­fri, men ka­em­per sta­dig dag­ligt for ik­ke at fal­de i igen, er­ken­der hun i sit ind­la­eg. Fo­kus på pro­ble­met »Alt for man­ge af vo­re med­men­ne­sker - bå­de be­røm­te, be­ryg­te­de og helt al­min­de­li­ge folk - har brugt smer­testil­len­de pil­ler i sam­me flugt fra vir­ke­lig­he­den som mig. Nu ser det hel­dig­vis ud til, at sund­hedsmyn­dig­he­der­ne og me­di­er­ne er be­gyndt at sa­et­te fo­kus på pro­ble­met,« skri­ver Lee Cur­tis, der står frem med en ap­pel.

»Jeg har va­e­ret i be­hand­ling for af­ha­en­gig­hed af smer­testil­len­de pil­ler de se­ne­ste 17 år, og jeg er en af de hel­di­ge. Vi skal ka­em­pe hår­de­re og gø­re alt, hvad vi kan for vo­res ka­e­re sy­ge,« ly­der op­for­drin­gen fra sku­e­spil­ler.

Ja­mie Lee Cur­tis fik sit gen­nem­brud i 78’er-hor­r­or­fil­men ’Hal­lowe­en’ og er si­den kendt fra rol­ler i ’A Fish Cal­led Wan­da’, ’Fre­aky Fri­day’ og ’Livs­far­lig løgn’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.