VIDENSKAB.DK Hvor­for bli­ver jeg tra­et af frisk luft?

BT - - NYHEDER -

En tur i det fri gi­ver vind i hå­ret og frisk luft li­ge ned i lun­ger­ne. For­ny­et ener­gi! El­ler hvad? For ef­ter­føl­gen­de mel­der tra­et­he­den sig, og man­ge fø­ler, at de må over­gi­ve sig til lag­ner­ne. Må­ske er det ik­ke så mystisk end­da – det kan blandt an­det skyl­des den hår­de fy­si­ske be­last­ning, når man går tur i det fri.

»Hvis vi ta­ler om en gå­tur, hand­ler det nok me­re om den må­de, man be­va­e­ger sig på i hen­holds­vis land og by. På lan­det el­ler på stran­den be­la­ster man må­ske krop­pen me­re, da un­der­la­get er tun­ge­re og me­re va­ri­e­ret end by­ens as­falt. Der er og­så man­ge fa­er­re stop på lan­det end i by­en,« si­ger pro­fes­sor Jens Bangs­bo In­sti­tut for Idra­et og Er­na­e­ring ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Men hjer­nen kom­mer og­så på over­ar­bej­de, hvis man som by­bo ta­ger en tur i det fri. Så skal den nem­lig bry­de med si­ne van­te ske­ma­er, som hja­el­per den med at for­ud­se hver­da­gen. Nye ind­tryk »Når man kom­mer ud af de van­te ram­mer og f.eks. ud i na­tu­ren, får man en mas­se nye ind­tryk. Det bru­ger hjer­nen ka­pa­ci­tet til at for­hol­de sig til, og det øger ener­gi­for­bru­get. Bå­de i øje­blik­ket og un­der den ef­ter­føl­gen­de for­ar­bejd­ning,« si­ger pro­fes­sor Sø­ren Kyl­lings­ba­ek, der er le­der af Aar­hus Uni­ver­si­tets In­sti­tut for Psy­ko­lo­gi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.