Smit­ten­de smil hja­el­per

BT - - NYHE­DER -

Din hjer­ne har nem­me­re ved at tol­ke an­dre men­ne­skers fø­lel­ser, når du me­re el­ler min­dre ube­vidst ko­pi­e­rer de­res an­sigts­ud­tryk. Det er kon­klu­sio­nen i et over­sigts­stu­die fra Uni­ver­si­ty of Wi­scon­sin. »Du re­flek­te­rer over di­ne fø­lel­ser, og så ska­ber du en el­ler an­den form for gen­ken­del­ses-vur­de­ring. Det gi­ver dig mu­lig­he­den for at hand­le pas­sen­de over for per­so­nen, hvis an­sigts­ud­tryk du spej­ler – og vur­de­re om du skal na­er­me dig el­ler helt und­gå ved­kom­men­de,« si­ger so­ci­alp­sy­ko­log Pau­la Nie­dent­hal fra Uni­ver­si­ty of Wi­scon­sin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.