’Vi går all in som kvin­der’

BT - - KULTUR -

PARFORHOLD Sam­ti­dig med at Klar­lund og We­in­reich har skre­vet Ka­zin­skik­ri­mi­er­ne med ho­ved­per­so­nen Ni­els Bentzon, har de haft et an­det pro­jekt lig­gen­de. En kri­mi skre­vet ud­fra en kvin­des syns­punkt. ’Den hem­me­li­ge kvin­de’ er net­op ud­kom­met. da vi stod op om mor­ge­nen, og kom hjem kl. 19.30 og skul­le ha­ve en sjus. Der fand­tes in­gen skils­mis­ser der, hvor jeg bo­e­de. Kun én, og den end­te med, at man­den ha­eng­te sig selv.«

Ef­ter Ja­cob We­in­rei­chs me­ning er hans ge­ne­ra­tion ma­end tvun­get over på kvin­der­nes ba­ne­halv­del i dag.

»Vi har jo li­ge så me­get med vo­res børn at gø­re som vo­res ka­e­re­ster og ko­ner. Det er kun po­si­tivt. Men det har tvun­get os, der er vok­set op i et gam­melt møn­ster, til at sa­et­te os ind i kvin­der­nes tan­ke­gang. I ’Den hem­me­li­ge kvin­de’ ta­ger vi skrid­tet fuldt ud,« si­ger han. Og Røn­nov Klar­lund til­fø­jer:

»Vi går all in som kvin­der.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.