As­ger

AAMUND

BT - - SONDAG -

Hvad skal der til for at va­e­re livskunst­ner? Hvad er det mest yd­my­gen­de, en mand kan bli­ve ud­sat for? Hvil­ken film­rol­le kan du bedst iden­ti­fi­ce­re dig med? Hvad har over­ra­sket dig mest i se­ri­en ’As­ger og de nye dan­ske­re’? Hvad er det mest far­li­ge for Dan­marks frem­tid? Hvad er din stør­ste styr­ke og svag­hed: 76 - ak­tu­el på DR2 med ’As­ger og De nye dan­ske­re’

Det er, at man re­a­li­se­rer et liv med sto­re fri­heds­gra­der, uden at man ska­der an­dre men­ne­sker. Hvis man ik­ke har no­gen fri­heds­gra­der, vil det jo va­e­re an­dre, der dis­po­ne­rer over éns tid. Det er nok, hvis hans ko­ne stik­ker af med en an­den kvin­de. Så har han tabt alt. Det vil­le nok va­e­re D’Ar­tag­nan fra De tre mu­ske­te­rer, for ham el­ske­de jeg, fra jeg var ti år. Jeg sy­nes, det må va­e­re fan­ta­stisk at kun­ne el­ske og fa­eg­te sig gen­nem li­vet, og det har jeg så for­søgt. I hvor høj grad del­ta­ger­ne sø­ger job ud fra de­res sva­ge si­der, i ste­det for at er­ken­de de­res sta­er­ke si­der. Jeg har for­søgt at få dem til at se de­res sta­er­ke si­der. Feks. Juli­en fra Congo be­her­sker bå­de fransk, dansk, swa­hi­li og lin­ga­la og kun­ne va­e­re guld va­erd for en dansk virk­som­hed, der eks­por­te­rer til Afri­ka. Han sej­ler som en Du­ra­cell-ka­nin mod sol­ned­gan­gen, hvis han bli­ver ved med at sø­ge job i det of­fent­li­ge i Dan­mark. Det far­lig­ste for Dan­mark er, hvis der kom­mer for man­ge med en ara­bi­sk old­tids­kul­tur, som de for­sø­ger at op­ret­hol­de her i lan­det. Min stør­ste styr­ke er nok, at jeg er født med et me­get godt stra­te­gisk over­blik, og min stør­ste svag­hed er min enor­me ulyst til at be­ska­ef­ti­ge mig med de­tal­jer og små­tings­af­de­lin­gen. Det har jeg måt­tet la­e­re på en me­get smer­te­fuld må­de, for man kan ik­ke va­e­re er­hvervs­le­der uden at be­ska­ef­ti­ge sig med de små ting.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.