N

BT - - SONDAG -

REPORTAGE u skal vi al­le hu­ske, at Per­nil­le (Sch­noor, red.) er i en me­ga sår­bar si­tu­a­tion. Så sørg for, at hun ik­ke fø­ler sig ale­ne de na­e­ste uger. Tag hen­de og­så med til frokost, så hun ik­ke skal sid­de ale­ne.« Or­de­ne er Uf­fe El­ba­eks (AL). De fal­der på det før­ste grup­pe­mø­de i Al­ter­na­ti­vet, hvor den tid­li­ge­re so­ci­al­de­mo­krat Per­nil­le Sch­noor del­ta­ger for før­ste gang ef­ter sit par­tiskif­te.

Al­le om­kring bor­det nik­ker, men oven­på halvan­det døgns mas­sivt pres bli­ver Per­nil­le Sch­noor så rørt, at hun li­ge må bru­ge et par mi­nut­ter på at sun­de sig.

Ord­veks­lin­gen er ik­ke, som vi ken­der den, når po­li­ti­ke­re på Chri­sti­ans­borg ta­ler til hin­an­den. Men em­pa­ti er en nøg­le­va­er­di for Al­ter­na­ti­vet, der vil for­ny den po­li­ti­ske kul­tur, ska­be gen­nem­sig­tig­hed, va­e­re ae­r­li­ge og me­re lyt­ten­de end ta­len­de. Og da de sam­ti­dig ik­ke al­le­re­de har et par­ti­pro­gram med fast de­fi­ne­ret par­tipo­li­tik på al­le om­rå­der, så får de hug af de etab­le­re­de par­ti­er på Chri­sti­ans­borg. De be­skyl­der dem for at gå me­re op i pro­ces end ind­hold. Men med­lem­mer­ne strøm­mer til, og der er kun frem­gang at spo­re i me­nings­må­lin­ger­ne. Fra 2.000 til 9.600 med­lem­mer på ti må­ne­der. Og fra 4,8 pct af va­el­ger­nes stem­mer ved val­get i 2015 til 7,2 pct. i se­ne­ste va­eg­te­de gen­nem­snit. Det er så im­po­ne­ren­de et re­sul­tat, at selv det de­mo­kra­ti­ske par­ti i USA har sendt Fort­sa­et­ter na­e­ste si­de

Jour­na­list

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.