’DU HOL­DER AL­TID MED DE AN­DRE’

BT - - SONDAG -

Bar­ba­ra Top­søe-Ro­t­hen­borg og mor Ju­dith Ro­t­hen­borg Bar­ba­ra blev land­skendt, da hun som barn spil­le­de rol­len som Na­na i tv-se­ri­en af sam­me navn. I dag er hun in­struk­tør. Ju­dith Ro­t­hen­borg er sku­e­spil­ler. Bar­ba­ra: »Når Ju­dith ik­ke var ude at ar­bej­de, blev jeg al­tid sla­ebt med til te­a­ter­festi­va­ler og fe­ster. Det har gi­vet mig nog­le go­de op­le­vel­ser, og jeg sy­nes, det er en god må­de at va­e­re mor på.« Ju­dith: »Jeg har og­så va­e­ret en dårlig mor. Når Bar­ba­ra for­tal­te om ting, der var sket i bør­ne­ha­ven, spurg­te jeg al­tid: ’Hvad var din egen rol­le i det?’ Jeg kan hu­ske en dag, hun sad der på bags­a­e­det i den bil, min mor hav­de gi­vet mig for at let­te hver­da­gen, og jeg kun­ne se hen­de i baks­pej­let. Hun gra­ed og sag­de: ’Du hol­der ba­re al­tid med de an­dre’. Dér fik jeg en la­e­re­streg. Jeg la­er­te at lyt­te. At hu­ske på at lyt­te til hen­des fortra­e­de­lig­he­der uden kom­men­ta­rer, for det har børn brug for. Det an­det, hen­des egen rol­le i kon­flik­ten, kun­ne vi al­tid ta­le om bag­ef­ter.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.