Han gjor­de det for­bi – men vil ha­ve børn med mig

BT - - SONDAG -

Hej An­net­te! Jeg står pt. i en si­tu­a­tion, hvor min ka­e­re­ste ef­ter na­e­sten tre års for­hold har valgt at gø­re det for­bi. Det kom fuld­sta­en­dig bag på mig, da vi al­tid har haft det så su­per godt sam­men. I be­gyn­del­sen, in­den vi blev ka­e­re­ster, var det ham, der ka­em­pe­de en sej kamp for at få mig, men nu er det net­op vendt. Be­slut­nin­gen var ik­ke no­get, han ba­re li­ge hav­de ta­enkt over i to da­ge, det hav­de stå­et på i la­en­ge­re tid. Da han vil­le forta­el­le mig det, hav­de han rig­tig sva­ert ved at si­ge det, og jeg skul­le na­er­mest hi­ve det ud af ham. Vi gra­ed rig­tig me­get, men fik gjort det he­le på en or­dent­lig må­de. Han forta­el­ler mig, at han sta­dig el­sker mig rig­tig me­get, og at jeg be­ty­der sinds­sygt me­get for ham, og han vil ik­ke af­vi­se, at det skal va­e­re os igen. Han har ta­get den­ne be­slut­ning, for­di han sta­dig el­sker mig, og han hå­ber, han gen­vin­der de fø­lel­ser, han li­ge nu har mi­stet, i ste­det for at kø­re fuld­sta­en­dig død i vo­res for­hold. På den må­de er jeg evig tak­nem­me­lig for, at han har sagt stop i ti­de, mens han sta­dig el­sker mig og selv hå­ber på, at vi fin­der sam­men igen. For hvis det bli­ver os igen, er jeg sten­sik­ker på, at det­te vil styr­ke vo­res for­hold end­nu me­re. Vi kom sam­men i en tid­lig al­der, og jeg har prø­vet, hvad der skul­le prø­ves i for­hold til det med at va­e­re sam­men med an­dre end ham, men pro­ble­met er, at det har han ik­ke, og jeg kan ma­er­ke, at det går ham på. Han fø­ler, han går glip af dét, der hø­rer til at va­e­re ung. Når jeg så forta­el­ler ham, at jeg har det hårdt og sva­ert med at kom­me vi­de­re, si­ger han, at han hel­ler ik­ke be­der mig om at kom­me vi­de­re, så der må va­e­re no­get i ham, der sta­dig vil ha­ve mig, ba­re ik­ke li­ge nu. På nog­le punk­ter for­vir­rer han mig rig­tig me­get, når han f.eks. ef­ter­føl­gen­de har sagt, at han ger­ne vil ha­ve børn med mig. For­le­den skrev han og­så, at li­ge bt.dk/brev­kas­ser nu var han og­så klar til at gi­ve det he­le en chan­ce igen til som­mer. Det skal der­til si­ges, at vi har haft et lang­di­stan­ce­for­hold i tre år, så vi har pend­let frem og til­ba­ge i de we­e­ken­der, vi har kun­net ses. Me­nin­gen var, at vi skul­le flyt­te i lej­lig­hed sam­men til som­mer. Jeg kan ma­er­ke på ham, at det he­le blev for stor en mund­fuld, når al­ting kom ta­et­te­re på og blev til re­a­li­tet.

La­es he­le bre­vet og An­net­tes svar på bt.dk/brev­kas­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.