24 ti­mer i Wil­li­ams­burg

BT - - REJSER -

STORBYFERIE

’Rye’ er des­u­den enormt tøm­mer­ma­ends­ven­lig: Be­lys­nin­gen i lo­ka­let er nem­lig da­em­pet og er der­med det ide­el­le til­flugts­sted for tøm­mer­ma­ends­ram­te newy­or­ke­re lør­dag for­mid­dag. Det er be­stemt og­så ty­de­ligt, at ’Rye’ er en lo­kal fa­vo­rit. Ven­ner mø­des, ven­der ver­dens­si­tu­a­tio­nen og dis­ku­te­rer be­gi­ven­he­der fra den forgangne uge.

Vi ny­der en ’three egg om­e­let­te’ med spi­nat og ched­da­rost, som bli­ver ser­ve­ret med sa­lat, ri­stet toast og kar­tof­fel­pan­de­ka­ge, og en så­kaldt ’Rye Be­ne­di­ct’ med blandt an­det svi­ne­kød og hol­lan­dai­sesau­ce. Gå ik­ke glip af de fan­ta­sti­ske hjem­mela­ve­de donuts med cre­met dip. ’Rye’ la­ver des­u­den co­ck­tails i topklas­se, men snyd hel­ler ik­ke dig selv for et glas ’Berm­ejo sparkling rosa­do’ fra Lan­za­ro­te. Di­ne smagsløg vil tak­ke dig.’Rye’ ser­ve­rer kun brunch i we­e­ken­der­ne. Hvor: Rye, 247 S 1st Stre­et Kl. 12.30 Vo­res sø­de tand ta­ger os vi­de­re til ’Mast Bro­t­hers’, der er sy­no­nym med spe­ci­al­cho­ko­la­de i topkva­li­tet. Brødre­ne Ri­ck og Mi­cha­el Mast grund­lag­de i 2007 virk­som­he­den i Wil­li­ams­burg, hvor man ud over at sma­ge på de sø­de sa­ger kan få lov at se in­den­for på fa­brik­ken. 200 gram cho­ko­la­de ko­ster 20 dol­lars (ca. 130 kr.), så det er nok ik­ke li­ge den pla­de cho­ko­la­de, man va­el­ger at kø­be med hjem som fre­dags­slik og on­du­le­rer på en en­kelt af­ten. Men må­ske som en al­ter­na­tiv so­u­ve­nir? Hvor: Mast Bro­t­hers, 111 N 3rd Stre­et Kl. 13.30 Ik­ke langt fra ’Mast Bro­t­hers’ fin­der vi Brook­lyns må­ske bed­ste ud­sigt til Man­hat­tans sky­li­ne. Nem­lig i Grand Fer­ry Park. Nog­le vil si­ge, at ud­sig­ten er bed­re, når mør­ket har lagt sig, og ly­se­ne på de stor­slå­e­de byg­nin­ger stja­e­ler bil­le­det. Men om dagen er det cool Brook­lyn-hip­ste­re, der ha­en­ger ud her, går tur med de­res hunde el­ler som os blot ny­der ud­sig­ten. En­gang lå fa­er­gen, som trans­por­te­re­de pas­sa­ge­rer og va­rer mel­lem Man­hat­tan og Brook­lyn, des­u­den til her. Hvor: Grand Fer­ry Park, Grand Stre­et Kl. 15.00 Vi hol­der en lil­le pau­se og snup­per et mel­lem­må­l­tid hos ’Fro­ma­ge Ga­ra­ge’.

»How would you li­ke your gril­led che­e­se,« bli­ver vi spurgt. Med fle­re end syv slags smør at va­el­ge imel­lem og et stort ud­valg af for­skel­li­ge oste kan det vir­ke uover­sku­e­ligt at de­sig­ne sin egen sandwich. Det er ’Fro­ma­ge Ga­ra­ge’ ud­ma­er­ket klar over, og der­for har de og­så et stort ud­valg af sandwich, hvor ind­hol­det er sam­men­sat på for­hånd, f.eks. en ’Tur­bo Ch­ar­ge’ med mozza­rel­la, gou­da, sal­vies­mør, cham­pig­non, spi­nat og kal­kun.

En ae­r­kea­me­ri­kansk ’gril­led che­e­se sandwich’ er ik­ke me­get for­skel­lig fra en pa­ri­ser­toast. Den skal va­e­re sprød på yder­si­den og la­ek­ker cre­met ind­ven­dig. Og med lidt avo­ca­do, spi­nat og an­det grønt til kan så­dan en sma­ge vir­ke­lig godt. ’Fro­ma­ge Ga­ra­ge’ er ind­ret­tet i en gam­mel ga­ra­ge og er en slags hyl­dest til eje­rens far, der var me­ka­ni­ker og in­ge­ni­ør.

Sandwi­che­ne får man ser­ve­ret på re­tro ca­fe­te­ri­a­bak­ker i stål, og num­mer­pla­der fra al­le lan­dets sta­ter pry­der de hvid­ma­le­de mur­stensva­eg­ge sam­men med di­ver­se gam­le skil­te, bil­da­ek og stald­lam­per. Ste­det har en hel unik ’vi­be’, og man ma­er­ker ty­de­ligt, at per­so­na­let gør sig uma­ge for at gø­re ste­det til et rart og hjem­ligt sted at kom­me. Hvor: Fro­ma­ge Ga­ra­ge, 441 Me­tro­po­li­tan Ave­nue

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.