Nu skal vi pluk­ke og bli­ve klo­ge­re

BT - - REJSER -

REJSETREND men kan kun over­le­ve i en 2.0 ver­sion, hvis char­ter­bran­chen hja­el­per os ud at op­le­ve den, hvor lo­kal­be­folk­nin­gen selv kom­mer. Vi vil mø­de lo­kal­be­folk­nin­gen, ha­ve au­ten­ti­ske op­le­vel­ser og sim­pelt­hen ’la­en­ge­re ind i jung­len’. Og­så i stor­byjung­len, hvor frem­ti­dens gu­i­der skal hja­el­pe os ned ad den lil­le, lu­ske­de gy­de og til den helt spe­ci­el­le salsa­klub, hvor nat­tens mu­si­kal­ske op­le­vel­ser sam­men med lo­kal­be­folk­nin­gen vil va­e­re he­le rej­sen va­erd«, for­kla­rer Flem­m­ing Møl­d­rup.

Over­sat til char­ter-sprog be­ty­der det, at gu­i­der­ne skal ud­dan­nes bed­re og ik­ke kun vi­se os de be­røm­te se­va­er­dig­he­der, men og­så »hem­me­lig­he­der­ne«. De skal kun­ne forta­el­le os, hvor vi selv kan va­e­re med til at pluk­ke ba­na­ner på den lo­ka­le plan­ta­ge el­ler må­ske prø­ve at ren­se fisk på hav­nen, for vi vil ha­ve op­le­vel­ser­ne med hjem i vo­res ha­en­der, for­kla­rer Flem­m­ing Møl­d­rup. Gri­se­fe­sten be­hø­ver hel­ler ik­ke va­e­re død, men kan kun over­le­ve i en 2.0 ver­sion

Flem­m­ing Møl­d­rup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.