Ba­na­ner

BT - - REJSER -

Frem­ti­dens char­ter­rej­ser skal by­de på au­ten­ti­ske op­le­vel­ser og mø­der med lo­kal­be­folk­nin­gen

Stør­re flek­si­bi­li­tet i for­hold til af­rej­se­da­ge og fe­ri­ela­eng­de er et an­det cen­tralt krav, char­ter­bran­chen er nødt til at ho­no­re­re, hvis bran­chen fort­sat vil sen­de hver fjer­de dan­sker på char­ter­fe­rie hvert år. Et krav, bran­chen al­le­re­de så småt re­a­ge­rer på:

»Tid­li­ge­re fløj vi kun til Mall­orca om lør­da­gen, men nu sen­der vi ga­e­ster af sted tre gan­ge om ugen«, for­kla­rer Pe­der Horns­høj, der er di­rek­tør i Bra­vo Tours.

Og char­ter­di­rek­tø­ren er helt med på, at flek­si­bi­li­te­ten skal øges yder­li­ge­re, li­ge­som man vil la­eg­ge sig i se­len for at dyg­tig­gø­re sel­ska­bets gu­i­der og for­sø­ge at få ae­l­dre og me­re er­far­ne gu­i­der, for på den må­de bed­re at kun­ne op­fyl­de be­ho­vet for end­nu fle­re au­ten­ti­ske op­le­vel­ser og den en­kel­te ga­ests øn­sker om bå­de at va­e­re ak­tiv og sam­ti­dig bli­ve klo­ge­re.

»Vi for­nem­mer klart, når be­hov og øn­sker aen­drer sig, og vi er na­tur­lig­vis pa­ra­te til at re­a­ge­re på det. Men vi op­le­ver og­så, at vo­re ga­e­ster of­te gør no­get helt an­det i vir­ke­lig­he­den end det, de f.eks. sva­rer, når de bli­ver spurgt, hvad de har af øn­sker til en char­ter­fe­rie. Du er ik­ke den ene­ste, der er gan­ske godt til­freds med en god sol­seng og en drink i hån­den,« på­pe­ger Pe­der Horns­høj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.