’Min ko­ne si­ger jeg skal fort­sa­et­te’

BT - - SPORTEN -

SUPERLIGA på at bli­ve for­løst,« sag­de Co­lin Todd.

Be­slut­nin­gen om at hans tid i Ran­ders FC skal stop­pe ef­ter in­de­va­e­ren­de sa­e­son blev of­fent­lig­gjort tid­li­ge­re på ugen.

»Jeg har over­ve­jet tin­ge­ne et styk­ke tid og er kom­met frem til, at jeg fø­ler, at det er tid til at tra­e­ner­skif­te,« sag­de Co­lin Todd, der ik­ke øn­ske­de at be­sva­re spørgs­mål om, hvem han sy­nes, der skal af­lø­se ham. Selv om jeg i de­cem­ber fyl­der 68 år, er det ik­ke uta­en­ke­ligt, at jeg og­så er tra­e­ner et sted i na­e­ste sa­e­son selv­om han nu vil til­ba­ge til Eng­land, får det mig ik­ke til at indstil­le min di­a­log med le­del­sen om kon­trakt­for­la­en­gel­se. Jeg har det jo rig­tigt godt i klub­ben,« sag­de Mi­ka­el Is­hak. På jagt ef­ter en af­lø­ser Ran­ders FCs sport­s­chef, Ole Ni­el­sen, for­ven­ter, at ha­ve nav­net på Co­lin Tod­ds af­lø­ser klar se­ne­st 20. ju­ni, når tra­e­nin­gen til na­e­ste sa­e­son ind­le­des.

»Vi har i før­ste om­gang la­vet en brut­to­li­ste på 10-12 nav­ne. Fra den­ne går vi nu i gang med at af­vik­le sam­ta­ler med tre-fi­re styk­ker. Jeg øn­sker ik­ke at ud­ta­le mig om, hvem vi har i kik­ker­ten. Men det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at vi vil fo­re­tra­ek­ke en dansk/skan­di­na­visk tra­e­ner, der har kend­skab til Su­per­liga­en,« sag­de Ole Ni­el­sen.

Hvor­vidt den ny tra­e­ner kom­mer til at del­ta­ge i ud­va­el­gel­sen af de tre-fi­re spil­le­re, man øn­sker at sup­ple­re trup­pen med i som­mer­pau­sen, må ti­den iføl­ge Ole Ni­el­sen vi­se.

»Det af­ha­en­ger af, hvor­når vi har en af­ta­le på plads,« sag­de Ole Ni­el­sen, der hel­ler ik­ke var spe­ci­el kon­kret i si­ne ud­ta­lel­ser om ’ko­ne­ty­ven’ Chri­sti­an Kel­lers frem­tid i Ran­ders FC.

»Den sag skal vi og­så ha­ve kig­get på,« lød hans kort­fat­te­de svar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.