Po­kaltøm­mer­ma­end

BT - - SPORTEN -

DA JEG VAR ne­de at hen­te rundstyk­ker tid­ligt tors­dag mor­gen i Aar­hus, mød­te jeg på min vej folk ik­la­edt AGF-trø­jer. Gla­de un­ge ma­end, der skul­le mø­des med de­res kam­me­ra­ter. De skul­le til fod­bold­fest.

Og på min tur til Par­ken om for­mid­da­gen kør­te jeg for­bi 10-11 bus­ser på vej til kam­pen. Det var et im­po­ne­ren­de ud­tryk. AGF-fan­se­nes ev­ne til at skab en fest og ud­tryk­ke be­gej­string var en me­get flot op­vis­ning af, hvad der bor i AGF.

Men jeg tror ik­ke, fi­na­len kom­mer til at be­ty­de no­get i det sto­re bil­le­de.

Jeg har set, de me­ner, at det kan bli­ve en løf­te­stang og et ven­de­punkt, men det er en lo­gik, jeg ik­ke kan for­stå. AGF har jo lyk­kes med at vin­de så man­ge kam­pe, at de er kom­met i fi­na­len. Det ta­ler for sig selv. Det er fint og flot. Men det har ik­ke va­e­ret en løf­te­stang, da de ik­ke har spil­let bed­re – el­ler at de­res re­sul­ta­ter i takt med po­kal­tur­ne­rin­gen er ble­vet bed­re. Sna­re­re tva­er­ti­mod. FC KØ­BEN­HAVN HAV­DE en lidt me­re af­slap­pet til­gang til fi­na­len. De er me­re vant til at ta­ge tit­ler hjem. De er vant til de kam­pe, spil­ler­ne er med på lands­hol­det og med i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold. Det er en stor op­le­vel­se for dem, men langt fra li­ge­så stor som for AGF. Langt de fle­ste spil­le­re hav­de de­res livs mu­lig­hed og de­res livs kamp.

AGF kun­ne ik­ke ale­ne red­de sa­e­so­nen, men de hav­de og­så mu­lig­hed for at vin­de et tro­fae for før­ste gang i 20 år. Det mag­te­de de ik­ke. Gan­ske en­kelt, for­di det ik­ke var godt nok.

Det er en stor op­le­vel­se at kom­me i fi­na­len. En stor dag. Men sa­gen med så­dan nog­le da­ge er, at når man ta­ber, så bli­ver det til ae­r­g­rel­se. Det vil vi­se sig. Jeg tror ik­ke, det får en po­si­tiv af­smit­ning. Det tviv­ler jeg på.

Det, der er sket i AGF og Aar­hus, er, man har gla­e­det sig over fi­na­le­plad­sen, og man har gla­e­det sig til fi­na­len. Men i fi­na­len fik man ba­re vist igen, at man ik­ke var god nok til at slå til, når det gjaldt mod det bed­ste hold. DET TROR JEG godt, man kan le­ve med, men jeg tror, at den rus kan bli­ve til tøm­mer­ma­end i ste­det for. Og det kan godt ha­ve en ne­ga­tiv af­smit­ning. I hvert fald umid­del­bart. For nu bli­ver det helt or­di­na­e­re superliga-kam­pe re­sten af sa­e­so­nen. Man vil ger­ne vin­de si­ne kam­pe, men det bli­ver med et ud­gangs­punkt, hvor man egent­lig ik­ke rig­tig har no­get at spil­le for. Det har man selv­føl­ge­lig, men de har selv ned­talt re­sul­ta­ter­ne i Su­per­liga­en til ik­ke at be­ty­de så fryg­te­ligt me­get.

Men det ek­si­ste­rer ba­re ik­ke i fod­bold, at det ik­ke be­ty­der no­get, uden at det får en kon­se­kvens. Man kan ik­ke ta­le re­sul­ta­ter­ne ned, for man skal kun­ne le­ve­re et pro­dukt.

Det kan godt ske, at det er en stør­re pro­ces, man har gang i, men jeg tror ik­ke, der er tå­l­mo­dig­hed hver­ken hos AGF-be­sty­rel­sen el­ler hos til­sku­er­ne, at man kan la­ve pro­ces uden pro­dukt. DET VAR VIR­KE­LIG fint, at AGF kom i fi­na­len, så de man­ge men­ne­sker kun­ne de­mon­stre­re de­res til­hørs­for­hold til AGF. Og for­di dansk fod­bold Det tror jeg godt, man kan le­ve med, men jeg tror, at den rus kan bli­ve til tøm­mer­ma­end i ste­det for. Og det kan godt ha­ve en ne­ga­tiv af­smit­ning. I hvert fald umid­del­bart. For nu bli­ver det helt or­di­na­e­re su­per­liga­kam­pe re­sten af sa­e­so­nen fik en me­get god op­le­vel­se, da det var ho­ved­sta­den for os bon­de­rø­ve mod ho­ved­sta­den for lan­det i sin hel­hed. Det var en flot dag, hvor AGF-fan­se­ne for­lø­ste det man­ge­åri­ge fra­va­er af den slags kam­pe.

Men der­fra til at si­ge at det kom­mer til at be­ty­de no­get godt for dem fremad­ret­tet, er jeg ik­ke sik­ker på, jeg tror på. De er hver­ken ble­vet bed­re el­ler dår­li­ge­re af det her. Af­smit­nin­gen kan godt va­e­re en af­mat­ning, for­di alt det re­ste­ren­de bli­ver or­di­na­ert i for­hold til den fi­na­le. EF­TER JEG SÅ de gla­de folk kom­me gå­en­de med de­res six­pa­ck i hån­den om mor­ge­nen, der nu gla­e­de­de sig til at kom­me til Kø­ben­havn for at se de­res hel­te, fun­de­re­de jeg over, hvor­dan den op­tur, de har haft, den rus de har le­vet i, tog sig ud i bus­sen på vej hjem fra kam­pen. For dér er man ud­mat­tet. Man er på vej til at få tøm­mer­ma­end.

I dag mel­der tøm­mer­ma­en­de­ne sig. Og den sto­re op­le­vel­se blev ik­ke det helt sto­re, selv­om kulis­sen var spek­taku­la­er, for pro­duk­tet blev ba­re skidt. Og så er man slu­kø­ret og ud­mat­tet.

Det var må­ske en god dag, men det gav ik­ke den ti­tel. Det var ta­et på, men det blev ik­ke. Nu er det så hjem til tra­e­ning for spil­ler­ne. Sa­e­so­nen er snart slut. Man er num­mer 11. Og nu ven­ter FC Midtjyl­land i Su­per­liga­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.