’DET MÅL

BT - - SPORTEN -

INTERVIEW

BLÅ BOG - ZUMA NAVN: Si­bu­siso Wi­se­man Zuma FØDT: 23. ju­ni 1975 AKTIVE KAR­RI­E­RE:

Zuma blev i 2000 hen­tet til fra Or­lan­do Pira­tes til FC Kø­ben­havn, hvor han spil­le­de stør­ste­delen af sin kar­ri­e­re. Det blev i alt 188 kam­pe og 53 mål for klub­ben.

I ud­lan­det nå­e­de han og­så at spil­le for Ar­mi­nia Bi­e­le­feld og FC Nord­s­ja­el­land, in­den han i 2010 vendt hjem til Va­sco da Ga­ma i Syd­afri­ka. Kar­ri­e­ren slut­te­de han i Su­per­sport Uni­ted.

GGvil­de sak­ses­park!«

Små tre ki­lo­me­ter fra Nør­re­bro­par­ken på den hjem­me­ba­ne, hvor syd­afri­kan­ske Zuma fra 2000-2005 ind­pren­te­de sig i det dan­ske fod­bold­pu­bli­kums hukom­mel­se, smi­ler ho­ved­per­so­nen stort, da han hø­rer om de to små­fans.

»Haha! Når fora­el­dre­ne kom­mer hen til mig med de­res børn og si­ger til dem: ’Kan I se, hvem det er? Det er Zuma’, så si­ger jeg: ’Prøv at hø­re, de ved jo ik­ke, hvem jeg er’. Men fora­el­dre­ne forta­el­ler al­tid, hvor­dan de har vist bør­ne­ne vi­deo­en af mit mål, så det er ret fan­ta­stisk. Det mål er

si­ger han, in­den han fra Par­kens dyb bli­ver af­brudt af et brøl. »Si-bu-sisu Zu-ma!« Det er Mat­hi­as ’Zanka’ Jør­gen­sen, der midt i for­be­re­del­ser­ne til FC Kø­ben­havns topkamp mod FC Midtjyl­land har over­skud til at hil­se den fortab­te søn vel­kom­men hjem.

For Zuma er hjem­me. Hjem­me i Par­ken, hjem­me i Kø­ben­havn, hjem­me i Dan­mark. Hjem­me for at bli­ve hyl­det og ind­lem­met i Le­gends Club, en ’hall of fa­me’ for de stør­ste Fora­el­dre­ne forta­el­ler al­tid, hvor­dan de har vist bør­ne­ne vi­deo­en af mit mål, så det er ret fan­ta­stisk. Det mål er må­let spil­le­re i FC Kø­ben­havns 24 år lan­ge hi­sto­rie.

»Det va­ek­ker man­ge min­der ba­re at kig­ge der­ud,« si­ger han og ka­ster et blik på Par­kens gra­esta­ep­pe.

»Jeg ta­en­ker al­tid på de mål, jeg score­de. Nog­le af dem kan jeg end­da sta­dig se for mig. Selv­føl­ge­lig sa­er­ligt et.« Ka­em­pe ind­fly­del­se Må­let han hen­ty­der til er sel­ve år­sa­gen til, at små dren­ge sta­dig ta­ler om den FCKs gam­le num­mer 10, selv om han spil­le­de, før de blev født.

Sak­ses­par­ket. For­an et fyldt Par­ken. Mod Brønd­by. 10. ju­ni 2001. Det mål er pensum for selv den mind­ste dan­ske fod­bold­fan.

»Al­le har øje­blik­ke, der de­fi­ne­rer en kar­ri­e­re. Det mål var mit. Jeg tror, jeg har set det en mil­li­on gan­ge. Jeg for­stod det ik­ke helt den­gang. Den­gang var det ba­re et mål, som sik­re­de os sej­ren. Men som ti­den går, og fans i he­le ver­den bli­ver ved med at kom­me hen til dig og for­bin­der dig med det mål, så fin­der du ud af, at må­let er ble­vet dig.«

»Jeg mø­der se­ri­øst sta­dig dan­ske­re i Syd­afri­ka, som kom­mer over og vil ha­ve ta­get bil­le­der med mig. De na­ev­ner al­le sam­men det mål. Det er ik­ke sa­er­ligt la­en­ge si­den, at jeg mød­te fi­re dren­ge i Oli­ver Tam­bo Luft­havn i Jo­han­nes­burg. Jeg gik hur­tigt, for­di jeg li­ge var kom­met til­ba­ge fra Dur­ban, men de løb ef­ter mig al­li­ge­vel og stop­pe­de mig: ’Zuma, Zuma’, sag­de de, og jeg var helt forun­dret. ’Kan I ken­de mig med det her hår?’ ’Ja, uden pro­ble­mer’. Det var fedt. De tog bil­le­der, og så be­gynd­te vi selv­føl­ge­lig at ta­le om må­let,« si­ger Zuma. Og be­gyn­der igen at gri­ne. Det gør han tit, syd­afri­ka­ne­ren.

Han kan li­de at va­e­re til­ba­ge, li­de at bli­ve min­det om, hvad til­fa­el­dig­he­der og to go­de tra­e­nin­ger gjor­de til­ba­ge i vin­te­r­en 2000.

»Det er egent­lig vildt at ta­en­ke på. FCK var i Port Elisa­beth på tra­e­nings­lejr, for­di det var vir­ke­lig koldt her. Min klub, Or­lan­do Pira­tes, spil­le­de li­ve i fjern­sy­net, og der så FCKs folk mig. Ef­ter­føl­gen­de rin­ge­de de rundt og sør­ge­de for, at jeg kom ned at tra­e­ne med dem. Jeg var sam­men med dem i to da­ge, og så sag­de de, at de vil­le ha­ve mig med til Kø­ben­havn.«

»Al­drig. Jeg ta­enk­te ba­re, at det vil­le bli­ve en ud­for­dring. Der­for buk­ke­de jeg nak­ken og ka­em­pe­de alt, hvad jeg kun­ne. Jeg vi­ste fan­se­ne, hvad jeg kun­ne, men jeg hav­de al­drig fo­re­stil­let mig, hvil­ken kar­ri­e­re jeg vil­le få her,« si­ger Zuma.

Ind­fly­del­sen på dansk fod­bold ra­ek­ker vi­de­re end blot den flot­te scor­ing en som­mer­dag i 2001 og nu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.