R MÅ­LET’

BT - - SPORTEN -

et min­des­ma­er­ke over Par­ken. Zuma har haft an­del i den må­de, dan­ske­re op­fat­ter afri­kan­ske spil­le­re på. Det me­ner blandt an­dre FC Nord­s­ja­el­lands nye be­sty­rel­ses­for­mand, Tom Ver­non, der i vin­ter med op­bak­ning fra en in­ve­stor­grup­pe valg­te at sky­de pen­ge ind i Farum-klub­ben.

Gha­na-ba­se­re­de Right to Dream, som Ver­nons or­ga­ni­sa­tion hed­der, hav­de gen­nem la­en­ge­re tid ledt ef­ter det ret­te land at pla­ce­re sit na­e­ste pro­jekt, og end­te med Dan­mark af fle­re år­sa­ger. Blandt an­det for­di de kun­ne se, at kam­pe med Zuma på ba­nen i sin tid ge­ne­re­re­de ek­stra stor in­ter­es­se. Be­søg fra FC Kø­ben­havn In­teres­sen for Zuma er – i hvert fald i FC Kø­ben­havn – sta­dig stor. Da han i pau­sen af kam­pen mod FC Midtjyl­land får blom­ster og sa­et­ter sin au­to­graf på det 10-tal, der nu skal op at ha­en­ge ved si­den af an­dre klubkory­fa­e­er som Lars Hø­jer, Chri­sti­an Løn­strup og Jo­han­sen-brød­re­nes gam­le num­re, må han ef­ter­føl­gen­de bru­ge et kvar­ter på at gå rundt og Al­le har øje­blik­ke, der de­fi­ne­rer en kar­ri­e­re. Det mål var mit. Jeg tror, jeg har set det en mil­li­on gan­ge gi­ve hånd til hvert et hjør­ne af Par­ken.

Selv om han sag­de far­vel til Dan­mark for seks år si­den ef­ter et kort vi­sit i FC Nord­s­ja­el­land, er det kun en en­kelt sa­e­son si­den, han lag­de støv­ler­ne på hyl­den.

Den nye fri­tid har han med eg­ne ord brugt til at la­ve så lidt som mu­ligt. Det ses bå­de på hå­ret, der ik­ke la­en­ge­re er så far­ve­rigt som tid­li­ge­re, og kin­der­ne, som er ble­vet en smu­le me­re fyl­di­ge. Men na­e­ste år skal han i gang.

Drøm­men er to­delt. Han vil ger­ne va­e­re fod­bold­tra­e­ner. Først i hjem­lan­det og se­ne­re må­ske i Dan­mark. Han har al­le­re­de lagt bil­let ind på Stå­le Sol­bak­kens job i FC Kø­ben­havn, be­tror han, og slår at­ter en stor lat­ter op.

Og så vil han ger­ne lyk­kes med det pro­jekt, han al­le­re­de er i fa­erd med at sam­le pen­ge ind til. Et sport­s­cen­ter i sin fø­de­by Ham­mars­da­le lidt uden for Dur­ban.

»Det er er et ini­ti­a­tiv, jeg har ta­get, for­di der er alt for me­get kri­mi­na­li­tet og narkopro­ble­mer, hvor jeg er født. Det hand­ler om, at bør­ne­ne skal fø­le sig sik­re. Her i Dan­mark kan man gå frit rundt. Der er fod­bold­ba­ner over det he­le. Bør­ne­ne spil­ler i par­ker­ne og har fan­ta­sti­ske for­hold. Så­dan er det ik­ke i Syd­afri­ka. Bør­ne­ne spil­ler i ga­der­ne, for­di der ik­ke er no­gen ba­ner. Det er helt vildt. Og vi har end­da va­e­ret va­er­ter for VM.«

»Jeg hå­ber, at når vi åb­ner sport­s­cen­tret, kan FC Kø­ben­havn kom­me ned og spil­le med de syd­afri­kan­ske hold,« si­ger Zuma.

I det sam­me kom­mer Stå­le Sol­bak­ken for­bi. De smi­ler til hin­an­den og lig­ner to ma­end, der har en af­ta­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.