Le­gen mod ve

BT - - SPORTEN -

Født: Ci­vil sta­tus: Pro­fes­sio­nel: Sej­re på Eu­ro­pe­an Tour: Ver­dens­rang­li­ste-pla­ce­ring: lyk­ke­des med, si­den vi be­gynd­te igen. Vi har få­et le­gen og let­he­den ind i mig, og det har va­e­ret den sto­re for­skel,« på­pe­ger Sø­ren Kjeld­sen og frem­ha­e­ver ge­vin­sten af, at Ar­ne Ni­els­son slet ik­ke er gol­f­kyn­dig. Før­hen brug­te han sin tek­ni­ske tra­e­ner til stort set al­le pro­ble­mer. Nu kan han bru­ge eks­per­ti­sen fra sin tra­e­ner, Co­lin Smith, me­re fo­ku­se­ret.

»I vir­ke­lig­he­den kun­ne jeg li­ge så godt spør­ge min ni-åri­ge el­ler 12-åri­ge søn: Hvad sy­nes du? Hvad skal vi prø­ve? Så man får den der leg ind i det. Jeg kan le­ge mig frem til løs­nin­ger. Jeg tror på, og det ga­el­der ik­ke kun i golf, at når du får aha­op­le­vel­sen, er den me­get sta­er­ke­re, end når no­gen gi­ver den til dig.«

Og så er vi frem­me ved den us­and­syn­li­ge kob­ling mel­lem ja­zzmu­sik­ken, FC Bar­ce­lo­na og Sø­ren Kjeld­sen. Om at op­sø­ge flowet, la­de mu­sik­ken og spil­let fly­de og ik­ke la­de sig stop­pe af fejl.

»Det er der jo en ka­em­pe fri­hed i, og den fri­hed tror jeg er nød­ven­dig, hvis man skal helt op og ram­me top­pen. Det er da og­så der­for, al­le el­sker at se Bar­ce­lo­na spil­le fod­bold. De spil­ler med smil på la­e­ben som om, de var 12 år gam­le. Det er der ik­ke ret me­get mo­del og kas­se over, og det er så­dan, de får det op på et hø­je­re ni­veau. Det er det, som jeg er i gang med, og jeg har kun va­e­ret i gang med det i halvan­det år. Jeg er først li­ge be­gyndt.« ** * * * Ver­dens bed­ste Da Sø­ren Kjeld­sen i april lan­de­de en sy­ven­de­plads i Ma­sters, var det ef­ter en kind­dans med gol­fens sva­er­va­eg­te­re. Så me­get de­sto me­re op­løf­ten­de, at spil­let i pe­ri­o­der

17. maj 1975 (40 år) i Aal­borg Gift med Char­lot­te, som han har kendt si­den gym­na­si­et, og far til bør­ne­ne Emil, Mads og Kar­la Si­den 1995 4 Di­a­geo Cham­pions­hip (2003), Vol­vo Ma­sters (2008), Open de An­da­lucia (2009) og Irish Open (2015) 38

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.