Rdens bed­ste

BT - - SPORTEN -

rak­te til en hø­je­re pla­ce­ring. I 2009 blev det til en sjet­te­plads ved PGA Cham­pions­hip, den fo­re­lø­bigt bed­ste pla­ce­ring i en ma­jor, men det skal for­bed­res. Hans nye og for­bed­ret golf-jeg er kun i gang med ind­led­nin­gen. Tro­en på en ma­jor bob­ler.

»Ab­so­lut. Nu er jeg nå­et til et vist ni­veau, men jeg fø­ler sta­dig, jeg kan for­bed­re mig enormt me­get. Hvis jeg skal sa­et­te et tal på, fø­ler jeg, at jeg har 30 pro­cent me­re i mig. Det be­ty­der, at jeg kan kom­me me­get langt frem. Kan jeg bli­ve den bed­ste i ver­den? Må­ske. Jeg er ret over­be­vist om, at jeg kan bli­ve mel­lem de 10 bed­ste i ver­den, og kan man det, så tror jeg og­så, man kan bli­ve num­mer et.

»Jeg tror, der er en mu­lig­hed. Jeg er langt fra det punkt, hvor jeg si­ger, at nu kan jeg ik­ke bli­ve bed­re. Så kan det la­de sig gø­re? Det må ti­den vi­se. Nu fik jeg sy­ven­de­plad­sen til Ma­sters, hvor tin­ge­ne ik­ke gik min vej på de sid­ste hul­ler. Der var der in­gen, som jeg ta­en­ker, jeg ik­ke kan slå. Der­for kan jeg ik­ke se, hvor­for jeg skul­le be­gra­en­se mig selv. Det vil­le va­e­re ånds­svagt.« * * * * * Fa­mi­li­en For Sø­ren Kjeld­sen går jag­ten mod det ul­ti­ma­ti­ve ik­ke ale­ne. Langt fra. For­u­den tra­e­ner, men­talco­ach og kiro­p­rak­tor står hu­stru­en, Char­lot­te, og par­rets tre børn, Emil (12), Mads (ni) og Kar­la (fi­re), bag ham. Et fast an­ker i en til­va­e­rel­se, der by­der på me­re end 200 rej­se­da­ge om året og tan­ker om golf i de re­ste­ren­de. Sø­ren Kjeld­sen er gol­f­spil­ler helt

ind un­der hu­den, og det kan gø­re ham sår­bar.

»Jeg har al­drig va­e­ret der, hvor jeg har kun­net la­eg­ge ar­bej­det fra mig, når jeg kom hjem. Det kan jeg ik­ke. Jeg le­ver og ån­der golf. Jeg vil­le øn­ske, jeg kun­ne la­eg­ge det en lil­le smu­le me­re fra mig, men det er jeg ik­ke ret god til. Der­for er det rig­tig sva­ert i de pe­ri­o­der, hvor det går dår­ligt,« er­ken­der han i et til­ba­ge­blik på kri­sen, der slog ham ud af kurs. Men som og­så la­er­te ham, at det er slut med at ha­ve ondt af sig selv.

»Det, som i vir­ke­lig­he­den kan va­e­re sva­ert og no­get som lig­ger ta­et på min per­son­ty­pe, er, hvis jeg får ondt af mig selv. Det kan Char­lot­te ik­ke ha­ve med at gø­re. Jeg kan godt va­e­re sår­bar og ha­ve det skidt, men jeg skal ik­ke ha­ve ondt af mig selv. Der er vi og­så ble­vet klo­ge­re på hin­an­den i den om­gang, vi har va­e­ret igen­nem,« forta­el­ler Sø­ren Kjeld­sen, der i dag kan gla­e­de sig over, at tan­ker­ne er vendt til det po­si­ti­ve.

»Det er sva­ert, for det fyl­der rig­tig me­get, men hel­dig­vis har jeg tre sun­de og ra­ske børn. Jeg vil­le øn­ske, jeg kun­ne si­ge, at jeg er der 100 pro­cent, når jeg er sam­men med dem, men det er ta­et på. Jeg la­eg­ger nok al­drig gol­fen helt,« ly­der det ae­r­ligt fra Kjeld­sen, der ny­der at de­le sin egen pas­sion med søn­ner­ne Mads og Emil, som al­le­re­de har ta­get gol­fen til sig. Snart bli­ver det for­ment­lig dat­te­ren Kar­las tur.

»Nu hav­de jeg dem med til Ma­sters, og vi hav­de nog­le fan­ta­sti­ske op­le­vel­ser. Og­så når jeg ik­ke spil­le­de golf. Men det er klart, at golf ek­stremt me­get er om­drej­nings­punk­tet. Jeg vil­le øn­ske, jeg kun­ne si­ge, jeg har en rig­tig god ba­lan­ce i mit liv, men det vil nok va­e­re løgn,« gri­ner gol­f­nør­den, der se­ne­st kun­ne se en vi­deo af sin søn Mads gå viralt. Her sat­te Kjeld­sen ju­ni­or et put på Au­gus­ta-ba­nen og le­ve­re­de en ju­bels­ce­ne i bed­ste Hap­py Gil­mo­re-stil.

Men selv­om beg­ge søn­ner har ta­lent, og Sø­ren Kjeld­sen selv va­der i det, af­hol­der han sig fra at co­a­che dem.

»Jeg la­der dem spil­le og le­ge med det. De sid­der i sko­len ot­te ti­mer hver dag og får at vi­de, hvad der er rig­tigt og for­kert. Hvis de så kom­mer ud på gol­f­ba­nen og kun får at vi­de, hvad der er rig­tigt og for­kert, tror jeg ik­ke, det er godt for dem. For mig, når du dyr­ker sport, skal du le­ge.«

Selv vil han le­ge sig til at bli­ve ver­dens bed­ste. Jeg le­ver og ån­der golf. Jeg vil­le øn­ske, jeg kun­ne la­eg­ge det en lil­le smu­le me­re fra mig, men det er jeg ik­ke ret god til. Der­for er det rig­tig sva­ert i de pe­ri­o­der, hvor det går dår­ligt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.