Kit­tel sprin­te­de sig til sejr

BT - - SPORTEN -

GIRO D’ITALIA Giro d’Italia bød ik­ke på de sto­re over­ra­skel­ser på 2. eta­pe, der end­te i en mas­ses­purt i hol­land­ske Ni­j­me­gen. På op­løbs­stra­ek­nin­gen vi­ste Mar­cel Kit­tel (Etixx-Qu­i­ck-Step) sig som den klart sta­er­ke­ste, da der skul­le tra­e­des igen­nem.

Den 27-åri­ge ty­sker, der fik spo­le­ret det me­ste af sid­ste sa­e­son af en virus, lig­ner igen en af de bed­ste sprin­te­re på den helt sto­re sce­ne.

Den 190 ki­lo­me­ter lan­ge og fla­de eta­pe blev la­en­ge pra­e­get af et tre­mands­ud­brud be­stå­en­de af Omar Frai­le (Di­men­sion Da­ta), Gi­a­co­mo Ber­la­to (Nip­po Vi­ni Fan­ti­ni) og Maar­ten Tjal­lin­gii (Lot­toNL-Jum­bo).

Ef­ter 100 ki­lo­me­ter hav­de trio­en slå­et et hul på ti mi­nut­ter til fel­tet, men ef­ter­hån­den som ryt­ter­ne na­er­me­de sig må­l­by­en Ni­j­me­gen, svandt for­sprin­get ind.

Gi­a­co­mo Ber­la­to holdt lidt la­en­ge­re ud end de to øv­ri­ge ud­bry­de­re, men med ni ki­lo­me­ter til mål­stre­gen blev han op­slugt af fel­tet.

På den af­slut­ten­de stra­ek­ning sat­te Etixx-Qu­i­ck-Step tem­po­et yder­li­ge­re op, og Mar­cel Kit­tel blev af­le­ve­ret per­fekt til de sid­ste 2-300 me­ter.

In­gen for­må­e­de at føl­ge ty­ske­ren, der med lør­da­gens sejr nu har vun­det 12 grand tour-eta­per. Fran­ske Ar­naud De­ma­re (FDJ) og ita­li­e­ne­ren Sa­cha Mo­do­lo (Lam­pre) kom ind på de ef­ter­føl­gen­de plad­ser.

Før gårs­da­gens tri­umf har Kit­tel al­le­re­de kørt en del sej­re hjem i min­dre løb som Ro­man­di­et Rundt og Tre da­ge ved Pan­ne.

I den sam­le­de stil­ling ind­ta­ger Tom Du­moulin (Gi­ant-Alpe­cin) fort­sat før­ste­plad­sen for­an Pri­moz Rog­lic (Lot­toNL) fra Slove­ni­en.

Giro­en fort­sa­et­ter søn­dag med end­nu en eta­pe i Hol­land, in­den ryt­ter­ne man­dag trans­por­te­res vi­de­re til Ita­li­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.