Hård do­ping-dom til dansk cur­ler

BT - - SPORTEN -

Cur­ling­spil­le­ren Hel­le Si­mon­sen har få­et 15 må­ne­ders ka­ran­ta­e­ne, ef­ter hun i novem­ber sid­ste år af­le­ve­re­de en po­si­tiv do­ping­test un­der EM i Dan­mark. Ka­ran­ta­e­nen er ga­el­den­de fra 12. fe­bru­ar i år, hvor Hel­le Si­mon­sen blev sus­pen­de­ret ef­ter at va­e­re ble­vet te­stet po­si­tivt. Det op­ly­ser Det In­ter­na­tio­na­le Cur­ling­for­bund på for­bun­dets hjem­mesi­de. Da Hel­le Si­mon­sen i fe­bru­ar blev sus­pen­de­ret op­ly­ste Dansk Cur­ling For­bund i en pres­se­med­del­el­se, at Hel­le Si­mon­sen ik­ke var op­ma­er­k­som på, at det na­tur­me­di­cin, som hun an­vend­te, var ulov­ligt. »Hel­le Si­mon­sen har en hor­monel for­styr­rel­se kal­det PCOS og har i den for­bin­del­se ta­get no­get na­tur­me­di­cin for at op­nå en nor­mal hor­monel ba­lan­ce i for­bin­del­se med øn­sket om en gravi­di­tet. Et af stof­fer­ne i det pra­e­pa­rat er på do­ping­li­sten.« »Hel­le har ik­ke va­e­ret op­ma­er­k­som på, at stof­fet var på li­sten. Det er ik­ke ta­get med pra­e­sta­tions­frem­me for øje, og hun er me­get ked af det, der er sket,« med­del­te Dansk Cur­ling For­bund den­gang.

Iføl­ge TV2 er det stof­fet an­d­ro­sta­ne, som Hel­le Si­mon­sen er ble­vet te­stet po­si­tiv for. Dan­mark blev num­mer fi­re ved EM i Es­b­jerg, hvor Hel­le Si­mon­sen var dopet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.