Brø­let Pri­vat­liv, tak

BT - - NYHEDER -

KONGELIGE så er hun straks min hu­stru, og vis­se de­le af pres­sen ban­ker på hen­des dør,« sag­de Har­ry til Sun­day Ti­mes, og in­drøm­me­de, at det på­vir­ke­de ham ne­ga­tivt: Hef­tig pa­ra­noia »Jeg har en hef­tig pa­ra­noia, der sid­der fast i mig,« kon­sta­te­re­de den en­gel­ske prins, hvis mor, prin­ses­se Di­a­na, blev dra­ebt ved en tragisk bil­u­lyk­ke i Pa­ris en sen nat i 1997, ef­ter at hen­des bil hav­de sat far­ten op for at unds­lip­pe en hor­de af pap­pa­ra­zzi-fo­to­gra­fer i bil og på mo­tor­cy­kel. Omsta­en­dig­hedr­ne ved mo­de­rens alt for tid­li­ge død, har uden tvivl sat si­ne spor i den un­ge prins.

»Hvis og når jeg fin­der en ka­e­re­ste, vil jeg gø­re mit yder­ste for, at hun og jeg når til det punkt, hvor vi rent fak­tisk ken­der hin­an­den godt og er sik­re på hin­an­den, in­den hen­des pri­vat­liv uva­e­ger­ligt vil bli­ve gen­stand for en mas­siv gransk­ning,« sag­de Har­ry til Sun­day Ti­mes.

Den bri­ti­ske prins tal­te med den kon­ser­va­ti­ve en­gel­ske avis samt med BBCs An­drew Marr i an­led­ning af åb­nin­gen af In­vi­ctus Ga­mes, der er en stør­re sports­be­gi­ven­hed for han­di­cap­pe­de sol­da­ter og mi­li­ta­er­per­so­nel i går i Fl­o­ri­da. Kon­stant trang til at sna­ge Ved beg­ge in­ter­view be­nyt­te­de han lej­lig­he­den til at kom­me med si­ne tan­ker om ret­ten til pri­vat­liv, og­så selv­om man er kendt, kon­ge­lig og prins.

»Vi (den kongelige fa­mi­lie) er ud­ma­er­ket klar over, at vi er i en sa­er­lig si­tu­a­tion, og at vi er sa­er­ligt pri­vil­e­ge­re­de, og jeg vil bru­ge re­sten af mit liv på at le­ve op til det pri­vil­e­gi­um,« sag­de Har­ry til An­drew Marr:

»Men det er som om, der er en kon­stant trang til at sna­ge i al­le de­tal­jer om alt, hvad der sker ’bag sce­nen’. Det er som om, gra­en­sen mel­lem det of­fent­li­ge og det pri­va­te ef­ter­hån­den ik­ke ek­si­ste­rer me­re.«

»Men al­le har ret til de­res pri­vat­liv, og vi (den kongelige fa­mi­lie) vil gø­re alt, hvad vi kan, for at sik­re, at der sta­dig er en gra­en­se,« sag­de prins Har­ry, der ap­pel­le­re­de di­rek­te til den en­gel­ske of­fent­lig­hed:

»Mit pri­vat­liv er mit eget pri­va­te, og det hå­ber jeg, at folk vil respek­te­re,« sag­de den bri­ti­ske prins i BBC.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.