Thu­le­sen Da­hls DF-mil­li­o­na­e­rer

BT - - NYHEDER -

MILLIONAERKLUBBEN Fem af Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hls par­ti­fa­el­ler tjener så godt på po­li­tisk dob­bel­t­ar­bej­de, at de har en år­sind­ta­egt på over en mil­li­on kro­ner. DFs for­mand tjener selv 1.153.000 kr., hvil­ket om­trent sva­rer til en mi­ni­ster­løn.

Men Me­re­te Dea Lar­sen, René Chri­sten­sen, Hen­rik Bro­der­sen, Mik­kel Den­ck­er og Li­se­lott Blixt er ta­et på at nå sam­me hø­je løn­ni­veau.

Det kan la­de sig gø­re, for­di Dansk Fol­ke­par­ti ac­cep­te­rer dob­belt­man­da­ter, og de på­ga­el­den­de har en ra­ek­ke tun­ge ud­valgs­po­ster, der ska­ep­per godt i løn­po­sen.

En kort­la­eg­ning, som BT har fo­re­ta­get, vi­ser, at 22 ud af de 37 med­lem­mer af Dansk Fol­ke­par­tis fol­ke­tings­grup­pe har dob­belt­man­da­ter. 15 af dis­se 22 tjener 300.000400.000 kr. ek­stra om året på de­res by­rå­ds­ar­bej­de. Pia er su­ve­ra­en top­sco­rer In­gen kom­mer dog over el­ler ba­re i na­er­he­den af par­tiets stif­ter Pia Kja­ers­gaard. I kraft af sin post som for­mand for Fol­ke­tin­get op­pe­ba­e­rer hun et ve­der­lag på 1.482.000 kr. Der­til kom­me fri bo­lig på Chri­sti­ans­borg og ad­gang til bil med chauf­før.

Par­tiets tre med­lem­mer af Eu­ro­pa-Par­la­men­tet, Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, An­ders Vi­sti­sen og Jørn Do­hr­mann, er og­så med­lem­mer af den­ne eks­klu­si­ve mil­li­o­na­er­klub.

Til trods for dis­se mil­li­onløn­nin­ger har Dansk Fol­ke­par­ti al­drig holdt sig til­ba­ge fra at pra­e­di­ke må­de­hold, når det ga­el­der an­dre. ’Pam­per med mil­li­o­na­er­ga­ge’ For fem år si­den var Pia Kja­ers­gaard ude i et ver­balt slags­mål med 3Fs for­mand Poul Erik Skov Chri­sten­sen om for­rin­gel­ser af dag­pen­ge. Han var en ’pam­per’ og hav­de ’en mil­li­o­na­er­ga­ge’.

Ef­ter Kja­ers­gaards me­ning bur­de han gå for­an med et godt ek­sem­pel og gå ned i løn. Poul Erik Skov Chri­sten­sen kun­ne dog på­vi­se, at han som fag­boss tjen­te min­dre end hen­de.

Da de­bat­ten om po­li­ti­ker­nes løn for et par må­ne­der si­den blus­se­de op, gav Pe­ter Skaarup ud­tryk for det uri­me­li­ge i at sa­et­te løn­nen op i en tid, hvor al­le an­dre må hol­de igen.

»Vi vil ger­ne støt­te alt, der tra­ek­ker i ret­ning af, at fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re be­hand­les som re­sten af bor­ger­ne i Dan­mark,« sag­de han til Ber­ling­s­ke.

Par­tiets na­est­for­mand Sø­ren Es­per­sen kald­te det li­ge­frem for ’en pro­vo­ka­tion’ at sa­et­te løn­nen op, når Vi vil ik­ke ha­ve, at nog­le ske­jer ud og bli­ver va­ek fra grup­pe­mø­de­r­ne el­ler svig­ter de­res ar­bej­de lo­kalt. Hø­rer vi om det, vil de bli­ve kaldt ind til en snak. Og det er sket man be­der al­le an­dre om at vi­se lønt­il­ba­ge­hol­den­hed.

Så hvad si­ger han til, at en ra­ek­ke af hans par­ti­fa­el­ler er ble­vet ri­ge på de­res dob­belt­man­da­ter?

»Den øko­no­mi­ske si­de af det er ik­ke no­get, vi har be­ska­ef­ti­get os med. Jeg aner ik­ke, hvad de får. Jeg har al­drig in­ter­es­se­ret mig for an­dre men­ne­skers løn. Kun min egen. Den løn, vi får her, kan vi va­e­re me­re end til­fred­se med. Og­så det fryns, der føl­ger med. For ek­sem­pel kø­rer jeg gra­tis med DSB på 1. klas­se, ind­til jeg dør. Det er der in­gen me­ning i, og det kun­ne man godt ryd­de op i. Men de ve­der­lag, man får ude i kom­mu­ner­ne, er ik­ke me­get i for­hold til de ti­mer, man la­eg­ger i det,« si­ger han. Det kan og­så bli­ve for me­get Men det kan og­så bli­ve for me­get, og da DF ef­ter fol­ke­tings­val­get i som­mer fik ind­valgt en hånd­fuld po­li­ti­ke­re, der bå­de sad i by­råd og i re­gions­råd, blev de bedt om at ska­e­re ned på ak­ti­vi­te­ter­ne.

DF to­le­re­rer ik­ke, at par­tiets folk har tre man­da­ter, og der­for måt­te de på­ga­el­den­de vin­ke far­vel til de re­gions­råd, som de var ind­valgt i.

»Man må indstil­le sig på, at Fol­ke­tin­get har før­ste­pri­o­ri­tet. Nu har vi en stor grup­pe, og der er man­gel på ord­fø­rer­ska­ber. I en grup­pe med 37 med­lem­mer er det nem­me­re at ha­ve folk sid­den­de i by­rå­de­ne, end hvis vi kun var ti.

Men vi vil ik­ke ha­ve, at det på no­gen må­de kol­li­de­rer med fol­ke­tings­ar­bej­det. Vi gi­der ik­ke at hø­re på, at de kom­mer og si­ger, at de ik­ke kan stem­me på tirs­da­ge og tors­da­ge, hvor der er af­stem­nin­ger i fol­ke­tings­sa­len. De skal va­e­re her og pas­se de­res ud­valg. Men kan de få lagt de­res by­rå­ds­mø­der på man­da­ge, hvor Fol­ke­tin­get ik­ke har mø­der, er det godt.« si­ger Sø­ren Es­per­sen. Ad­var­sel fra Es­per­sen Al­li­ge­vel kom­mer han med en ad­var­sel: »Vi hol­der øje med det. Vi vil ik­ke ha­ve, at nog­le ske­jer ud og bli­ver va­ek fra grup­pe­mø­de­r­ne el­ler svig­ter de­res ar­bej­de lo­kalt.

Hø­rer vi om det, vil de bli­ve kaldt ind til en snak. Og det er sket.

Vo­res hold­ning er, at hvis man ik­ke kan kla­re det, må man gi­ve det fra sig.

Vi øn­sker ik­ke, at folk går rundt lo­kalt og si­ger, at nu er den og den kom­met i Fol­ke­tin­get, og så ser vi ham al­drig me­re,« si­ger Sø­ren Es­per­sen.

Når Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl har me­re end en mil­li­on i år­sind­ta­egt, skyl­des det, at han mod­ta­ger godt 300.000 kr. fra par­ti­et i for­mands- ho­norar samt ho­norar for at sid­de i Na­tio­nal­ban­kens be­sty­rel­se, og des­u­den er han rets­med­lem i Lands­skat­te­ret­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.