1.098.848 kr.

73 dra­ebt i sam­men­stød mel­lem bus­ser og tank­bil

BT - - NYHEDER -

Et vold­somt sam­men­stød mel­lem en tan­kvogn og to bus­ser i Af­g­ha­ni­stan har ko­stet 73 men­ne­sker li­vet, op­ly­ser sund­heds­mi­ni­ste­ri­et i lan­det iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP.

»De fle­ste af de om­kom­ne er bra­endt til uken­de­lig­hed,« si­ger Is­mail Kawoo­si, en tals­mand for mi­ni­ste­ri­et, til nyheds­bu­reau­et.

De tre kø­re­tø­jer brød i brand, og man­ge kva­e­ste­de blev frag­tet til ho­spi­ta­ler i provin­sen Gha­z­ni.

Do­ku­men­ter vi­ser iføl­ge Jawed Sa­lan­gi, tals­mand for provins­g­u­ver­nø­ren i Gha­z­ni, at der var 125 per­so­ner med bus­ser­ne.

Ulyk­ken ske­te på ho­ved­vej­en mel­lem Af­g­ha­ni­stans ho­ved­stad Ka­bul og by­en Kan­da­har. Bus­ser­ne var på vej til Kan­da­har i syd.

Po­li­ti­et i provin­sen har af­vist, at en vejsi­de­bom­be kan va­e­re år­sag til sam­men­stø­det. Det for­ly­der iføl­ge den bri­ti­ske avis The In­de­pen­dent fra po­li­ti­et, at bus­ser­ne kør­te med høj fart, da ulyk­ken ske­te.

Kol­li­sio­nen er re­sul­ta­tet af hen­syns­løs kør­sel, op­ly­ser che­fen for tra­fik­myn­dig­he­der­ne i Gha­z­ni, Mo­ham­ma­dul­lah Ah­ma­di, iføl­ge nyheds­bu­reau­et AP.

Han forta­el­ler, at lo­ka­le hjalp brand­folk med at red­de over­le­ven­de fra de bra­en­den­de bus­ser.

Et lig­nen­de sam­men­stød mel­lem en bus og en tan­kvogn ske­te på sam­me vej for fi­re år si­den. Den­gang blev 50 per­so­ner dra­ebt, da beg­ge kø­re­tø­jer ud­bra­end­te.

Ver­dens­ban­ken har for ny­lig be­vil­get 250 mil­li­o­ner dol­lar til at for­bed­re bjerg­ve­je gen­nem det krigs­haer­ge­de Af­g­ha­ni­stan.

Gårs­da­gens sam­men­stød er dog an­gi­ve­ligt ik­ke sket i et om­rå­de, hvor pen­ge­ne skal bru­ges til at ud­bed­re dår­li­ge ve­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.