1.116.414 kr.

Ele­fant­mor og un­ger dra­ebt af lyn

BT - - NYHEDER -

En ulyk­ke­lig ha­en­del­se med dø­de­lig ud­gang har ramt fi­re ele­fan­ter i det nord­li­ge Sri Lanka. De blev al­le ramt af et lyn og dø­de på ste­det. Det skri­ver Daily Mail.

Tre af de dra­eb­te dyr er en ele­fant­mor med si­ne to un­ger. Ha­en­del­sen be­skri­ves af de lo­ka­le myn­dig­he­der som en af de va­er­ste dy­re­livs-tra­ge­di­er i en år­ra­ek­ke.

Man reg­ner med, at ele­fan­ter­ne blev ramt af lyn­nedslag i fre­dags, da et stør­re uvejr ram­te om­rå­det om­kring by­en Ma­havila­ch­chiya i det nord­li­ge Sri Lanka.

Ele­fan­ter er højt respek­te­re­de dyr i det bud­dhi­sti­ske land, og de­res død skal nu ef­ter­for­skes.

Men selv om Sri Lanka har en re­strik­tiv lov­giv­ning om ele­fan­ters sik­ker­hed, me­nes det, at om­kring 200 ele­fan­ter hvert år bli­ver dra­ebt af lo­ka­le.

An­tal­let af ele­fan­ter i Sri Lanka har i en del år va­e­ret fal­den­de, og så­le­des skøn­nes det, at kun 7.000 le­ver i lan­det nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.