In­gen har styr på lan­dets over­våg­nings­ka­me­ra­er

BT - - NYHEDER -

Ef­ter ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn ud­pe­ge­de Rigs­po­li­ti­et en ra­ek­ke la­e­rings­punk­ter i si­ne eva­lu­e­rin­ger fra maj og sep­tem­ber 2015 Bl.a. var be­tjen­te­nes sky­de­ev­ner for rin­ge, der mang­le­de skud­sik­re ve­ste og an­det ud­styr på da­gen, og mang­len­de it-ud­styr tvang po­li­ti­et til at ud­de­le fo­toko­pi­er af den ef­ter­ly­ste Omar. Der­u­d­over var po­li­ti­et for lang­somt til at sa­et­te be­vogt­ning ved de jø­di­ske in­sti­tu­tio­ner, li­ge­som PET, Kri­mi­nal­forsor­gen og myn­dig­he­der skal bli­ve bed­re til at de­le op­lys­nin­ger. I går kun­ne BT forta­el­le, at fle­re af må­le­ne end­nu ik­ke er nå­et. Be­tjen­te sav­ner sta­dig per­son­li­ge skud­sik­re ve­ste og hjel­me, fle­re ra­dio­er samt bed­re første­hja­elps­ud­styr og it i pa­trul­je­bi­ler­ne. I Rigs­po­li­tiets eva­lu­e­ring står og­så, at et cen­tralt re­gi­ster over over­våg­nings­ka­me­ra­er­ne i lan­det skal over­ve­jes, men hel­ler ik­ke det­te er end­nu en re­a­li­tet . Iføl­ge eva­lu­e­rin­gen var op­ta­gel­ser fra en ra­ek­ke pri­va­te over­våg­nings­ka­me­ra­er af­gø­ren­de form, at det lyk­ke­des at på­gri­be Omar El-Hus­se­in så re­la­tivt hur­tigt. Men det frem­går og­så, at der blev brugt ek­stra­or­di­na­ert man­ge res­sour­cer på at fin­de ka­me­ra­er­ne og ind­sam­le ma­te­ri­a­let fra dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.