’Jeg sva­e­ver frit rundt

BT - - NYHEDER -

PÅRØRENDE hvor­dan tin­ge­ne ud­vik­ler sig. In­di mel­lem kan jeg godt fø­le, at jeg sva­e­ver lidt frit rundt i luf­ten og ik­ke rig­tigt ved, hvad jeg skal stil­le op med det he­le,« si­ger Le­ne Blak.

Sam­men med sin mand med­vir­ke­de hun ved års­skif­tet i en ar­ti­kel­se­rie, hvor par­ret gav et ind­blik i den me­get an­der­le­des og sva­e­re ver­den, der har åb­net sig, ef­ter at JensO­le Blak blev ramt af de­mens.

De to del­ta­ger og­så i de­mens­mø­det i dag på Ma­ri­en­borg, hvor stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) og sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de (V) sam­ler pa­tien­ter, pårørende, or­ga­ni­sa­tio­ner og eks­per­ter for at drøf­te, hvor­dan ind­sat­sen på de­men­s­om­rå­det kan for­bed­res.

Sam­men har de op­le­vet, hvor­dan symp­to­mer­ne på syg­dom­men grad­vist er ble­vet sta­dig me­re ud­tal­te hos Jens-Ole, der er tid­li­ge­re sko­le­in­spek­tør og rek­tor på mu­sik­kon­ser­va­to­ri­et i Aal­borg. Far­vel til mu­sik­ken og dig­te­ne Al­le prak­ti­ske gø­re­mål er ef­ter­hån­den over­ladt til Le­ne, der er tid­li­ge­re jor­de­mo­der. Mu­sik­ken, der tid­li­ge­re fyld­te så me­get, har han stort set sagt far­vel til, og han er og­så holdt med at at skri­ve de dig­te og be­tragt­nin­ger om løst og fast, han tid­li­ge­re al­tid kun­ne gla­e­de Le­ne med.

Ef­ter at Le­ne Blak har pres­set på, er det nu langt om la­en­ge lyk­ke­des at få Jens-Ole ind i et ugent­ligt dag­cen­ter­til­bud for de­men­te på et ple­je­cen­ter i Lyn­ge i par­rets hjem­kom­mu­ne Sorø.

Hver fre­dag er Jens-Ole af sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.