Nej, der bør va­e­re al­le slags i Fol­ke­tin­get

BT - - DEBAT -

no­get pro­blem, at fol­ke­tings­med­lem­mer kom­mer fra uni­ver­si­te­tet. Jeg har selv en aka­de­misk ud­dan­nel­se. Men problemet er, po­li­ti­ke­re of­te kom­mer fra de sam­me ud­dan­nel­ser. Isa­er stu­di­er som statskund­skab. Jeg er selv ble­vet an­gre­bet me­get for, at jeg har en ba­chel­or­grad i te­o­lo­gi, for­di nog­le syn­tes, det ik­ke var fint nok. Men det er fint, hvis der bå­de er Nog­le po­li­ti­ke­re la­e­ger, pra­e­ster og fi­lo­sof­fer. har det der Chri­sti­ans­borg­syn­drom, hvor man le­ver i en kup­pel

godt og sundt at ha­ve va­e­ret ude at ha­ve en hver­dag på en ar­bejds­plads, hvor man har haft den dag­li­ge snak med si­ne kol­le­ger. Man får en an­den til­gang, når man har va­e­ret ude at knok­le i vir­ke­lig­he­den, in­den man kom­mer til Fol­ke­tin­get, og man er lidt me­re ne­de på jor­den. På al­le ar­bejds­plad­ser har man snak­ken om hver­da­gens pro­ble­mer, så jeg har jo ek­sem­pel­vis va­e­ret en del af den al­min­de­li­ge dan­skers hver­dag.

DET ER RIG­TIG

det der Chri­sti­ans­borg­syn­drom, hvor man le­ver i en kup­pel. De får en me­get over­fla­disk hold­ning til tin­ge­ne og bli­ver lidt li­geg­la­de med, hvad dan­sker­ne si­ger til det, der ved­ta­ges, og hvil­ke pro­te­ster der kom­mer mod det. Der er al­tid nog­le, der brok­ker sig om et el­ler an­det, og det skal man lyt­te til. Men det er ik­ke nød­ven­dig­vis no­get, der ken­de­teg­ner f.eks. aka­de­mi­ke­re. Det er ba­re nog­le, der har va­e­ret der for la­en­ge. Det er me­get, me­get far­ligt. Det vig­tig­ste, man kan gø­re som po­li­ti­ker, er ne­top at lyt­te til dan­sker­ne.

NOG­LE PO­LI­TI­KE­RE HAR

MADS HOL­GER

DET ER IK­KE

sna­re­re, at fol­ke­tings­med­lem­mer kom­mer fra de sam­me ud­dan­nel­ser, hvor der ik­ke er no­gen be­rø­ring med til­va­e­rel­sen el­ler ek­si­sten­sen. Der bur­de og­så va­e­re kunst­ne­re, for­fat­te­re og den slags i Fol­ke­tin­get. Folk, der rent fak­tisk har op­le­vet no­get. Det po­li­ti­ske fag er ble­vet pro­fes­sio­na­li­se­ret, og det er fra høj­re til ven­stre.

PROBLEMET ER NOK FOL­KE­TINGS­MED­LEM­MER I DAG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.