Gang i is-bu­tik­ken

BT - - NYHEDER -

ISTID Men på en uge er uld­ne so­k­ker, snefnug i ha­ven og bra­en­de­ov­nens kni­tren skif­tet ud med biki­ni, hav­sus og vaf­ler med hjem­mela­ve­de kug­ler.

Som­me­ren har ramt Dan­mark, men hvor­dan kan de po­pu­la­e­re is­bu­tik­ker med hjem­mela­ve­de is nå at ma­et­te al­le de som­mer­hungren­de dan­ske­re? De hol­der godt øje med vej­r­ud­sig­ter­ne og kø­ber sto­re ma­ski­ner.

»Det er jo det sam­me hvert år. Når den før­ste sol kom­mer, så myl­drer folk til for at kø­be is,« si­ger Kim Tøv­le­sø Si­mon­sen, der ejer Is­ma­ge­ri­et på Ama­ger, som si­den 2005 har ser­ve­ret hjem­mela­vet is, frem­stil­let af go­de, re­ne råva­rer.

Og på en solskin­s­søn­dag er der gang i Is­ma­ge­ri­et – bå­de ude for­an, hvor pa­stel­far­ve­de is-pi­ger ar­bej­der sig gen­nem den 50 me­ter kon­stan­te kø, og ude bag­ved hvor tre kon­di­to­rer hol­der gang i is­ma­ski­ner­ne fra mor­gen til af­ten. Der bli­ver nem­lig he­le ti­den la­vet ny is, så in­gen ri­si­ke­rer at gå skuf­fe­de der­fra.

»Selv hvis vi mang­ler en is klok­ken halv ti om af­te­nen, så la­ver vi en ny om­gang, så al­le kan få de­res favorit,« si­ger Kim Tøv­le­sø Si­mon­sen. 150.000 kug­ler på en sol­rig dag Og­så hos Pa­ra­dis Is, der har bu­tik­ker i he­le lan­det, bli­ver der li­ge nu kørt ek­stra me­get ma­elk igen­nem ma­ski­ner­ne. Om­kring 150.000 kug­ler bli­ver der på så­dan en sol­rig søn­dag lan­get over di­sken i ka­e­dens me­re end 50 bu­tik­ker.

»Det ud­for­drer os helt sik­kert. Vi la­ver jo ny is hver dag af frisk ma­elk og råva­rer. Men vi kan jo se det go­de vejr i vej­r­ud­sig­ter­ne nog­le da­ge in­den,« si­ger Mar­tin An­der­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Pa­ra­dis Is.

Han for­kla­rer, at bu­tik­ker­ne hver dag – og­så i we­e­ken­den – får le­ve­ret fri­ske for­sy­nin­ger af råva­rer, så is­pro­duk­tio­nen kan kø­re det me­ste af nat­ten og dan­sker­ne kan våg­ne op til nyfros­sen is.

Og­så So­ci­al Foo­di­es, som ser­ve­rer hjem­mela­vet is fra fem is­bu­tik­ker i Kø­ben­havn og Aar­hus, har haft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.