Stam­cel­ler red­der

BT - - NYHEDER -

Stam­cel­ler­ne har en ra­ek­ke gavn­li­ge egen­ska­ber, og de er­stat­ter de sy­ge el­ler be­ska­di­ge­de cel­ler og genop­ret­ter den ba­lan­ce mel­lem ner­ver og blod­kar, der skal til for at kun­ne få rejs­ning. VIAGRA, CIALIS OG LEVITRA Fedtva­ev Be­hand­lin­gen med stam­cel­ler fo­re­går ved, at man la­ver en fedtsug­ning fra pa­tien­tens ma­ve. Det er cel­ler om­kring blod­kar­re­ne i fedtva­e­vet, for­sker­ne vil bru­ge. UPRIMA

Tab­let­be­hand­lin­gen kan an­ven­des til al­le ty­per af im­po­tens, dvs. li­ge­gyl­digt hvad år­sa­gen til problemet måt­te va­e­re. Dog vir­ker Viagra kun, hvis så­vel ner­ver som blod­kar fun­ge­rer. Li­der du af smer­ter i bry­stet og bli­ver be­hand­let med ni­trog­ly­ce­rin-hol­di­ge pra­e­pa­ra­ter, kan du ik­ke bli­ve be­hand­let med dis­se tre tab­let­ter, da det med­fø­rer ri­si­ko for blod­tryks­fald. Uprima er og­så en tab­let til be­hand­ling af po­tens­for­styr­rel­ser. Den bed­ste virk­ning ses hos pa­tien­ter med let­te po­tens­for­styr­rel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.