Den uku­e­li­ge ter­r­or­for­sker

BT - - NAVNE -

60 ÅR I MOR­GEN Un­der al­le om­sta­en­dig­he­der la­der han sig ik­ke kue.

Han var al­le­re­de for ti år si­den en frem­tra­e­den­de per­son i det dan­ske forsk­nings­mil­jø og blev den­gang om­talt som »Dan­marks grand old man« in­den for forsk­ning i ter­r­o­ris­me og Mel­le­mø­sten.

Si­den er han ble­vet se­ni­o­r­for­sker i in­ter­na­tio­nal sik­ker­hed og ter­r­o­ris­me ved Dansk In­sti­tut for In­ter­na­tio­na­le Stu­di­er (DIIS).

Des­u­den ved Lars Ers­lev An­der­sen me­re end de fle­ste om Sø­ren Ki­er­ke­gaard og har skre­vet en bog om den dan­ske fi­lo­sof. Og så har han få­et Om­buds­man­dens ord for, at han ger­ne må si­ge sin me­ning, om Is­ra­el og alt mu­ligt an­det.

Al­li­ge­vel tak­ker han nej til at del­ta­ge i de­bat­pro­gram­mer. Han ud­ta­ler sig i me­di­er­ne ale­ne om de em­ner, han har stu­de­ret ind­gå­en­de, forta­el­ler han.

»Jeg er ik­ke de­bat­tør. Jeg er for­sker, og jeg kan se nog­le ting og pe­ge på dem. Om de så får kon­se­kven­ser i det po­li­ti­ske sy­stem, det kan jeg ik­ke vi­de. Det er ik­ke mit bord. Min rol­le er at prø­ve at for­mid­le vi­den om det, jeg ved no­get om. Og så sker det og­så, at jeg skri­ver un­der på et la­e­ser­brev. Det kan jeg og­så godt fin­de på at gø­re igen,« si­ger Lars Ers­lev An­der­sen. Di­rek­te fa­con Den snart 60-åri­ge for­skers bord er til gen­ga­eld ter­r­o­ris­me, sik­ker­hed og Mel­le­mø­sten. Han kan ta­le i ti­me­vis om Char­lie Heb­do-ter­r­o­ri­ster­ne, om Omar El-Hus­se­in og Kr­udt­tøn­den el­ler om snart sagt en hvil­ken som helst an­den ter­r­or­sag, og hvor­dan det ufor­stå­e­li­ge skal for­stås.

Den sto­re vi­den på sit felt kom­bi­ne­ret med den di­rek­te fa­con har af sam­me grund gjort DIIS-for­ske­ren til en go-to-kil­de for jour­na­li­ster, der da­ek­ker den slags sa­ger.

I sin tid blev Lars Ers­lev An­der­sen stu­dent fra Ha­der­s­lev Ka­ted­ralsko­le og i 1989 cand.mag. i idéhi­sto­rie fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Ro­ck og cyk­ling I 2013 flyt­te­de for­ske­ren ef­ter en skils­mis­se fra Oden­se til Vester­bro i Kø­ben­havn. Og selv om han har bo­et 13 år i Aar­hus og hol­der me­get af by­en, er han per­son­ligt let­tet over, at DIIS al­li­ge­vel ik­ke skal flyt­te der­til. Dels vil­le det iføl­ge Ers­lev An­der­sen øde­la­eg­ge ide­en med DIIS, og dels er han selv ne­top flyt­tet til Val­by.

Pri­vat lyt­ter han til klas­sisk ro­ck­mu­sik og hol­der sig i form ved at cyk­le på lan­de­ve­je­ne. Ef­ter på­virk­ning fra sin søn har han dog de se­ne­ste år få­et øj­ne­ne op for folk-mu­sik. De to de­ler og­så in­ter­es­sen for at cyk­le og ta­ger til som­mer syd­på for at kø­re de klas­si­ske fran­ske al­pe­e­ta­per.

I øje­blik­ket er Lars Ers­lev An­der­sen til­knyt­tet The Ame­ri­can Uni­ver­si­ty in Bei­rut for at un­der­sø­ge kon­se­kven­ser­ne af den sy­ri­ske bor­ger­krig for de pa­la­esti­nen­si­ske flygt­nin­ge i Li­ba­non. Det er og­så her, han fejrer sin fød­sels­dag på en god re­stau­rant med en ven og et par fla­sker god li­ba­ne­sisk vin.

Se­ne­re på året ud­gi­ver han en bog om ’Kri­gen mod terror’ og dens be­tyd­ning for det ara­bi­ske Mel­le­mø­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.