In­gen ba­de­tur for FCKer­ne

BT - - SUPER LIGA -

NÅR FC KØ­BEN­HAVN om små tre uger spil­ler sa­e­so­nens sid­ste kamp, kom­mer ba­de­bol­de­ne og ba­de­dy­re­ne som van­ligt til at sva­e­ve i luf­ten over Par­ken. Men der bli­ver ta­et tra­fik i luftrum­met over na­tio­na­la­re­na­en. De far­ve­ri­ge op­pu­ste­lig­he­der får sel­skab af bå­de guld­kon­fet­ti og mester­skab­søl.

FC Kø­ben­havn smi­der ik­ke mester­ska­bet. Det tør jeg ef­ter­hån­den godt ae­de min gam­le hat på. Ud­mel­din­gen er ik­ke vo­vet. Den er sna­re­re en smu­le kon­ser­va­tiv med tan­ke på, at FC Kø­ben­havn fø­rer Su­per­liga­en med syv po­int og i øv­rigt har va­e­ret mester­skabs­fa­vo­rit he­le vej­en igen­nem. STÅ­LE SOL­BAK­KEN VED og­så, at mester­ska­bet ef­ter­hån­den er ved at va­e­re hjem­me. Det var ty­de­ligt at se på nord­man­dens re­ak­tion, ef­ter kø­ben­hav­ner­ne på ef­fek­tiv manér tog de tre po­int i so­len i Oden­se i går ef­ter­mid­dag. Der var knyt­te­de na­e­ver og sto­re smil om­kring tra­e­ner­ba­en­ken, og bag­ef­ter var der ik­ke me­get guldsnak af den simp­le år­sag, at gul­det ef­ter­hån­den lig­ner en selv­føl­ge­lig­hed.

I ste­det gik snak­ken på ’Dan­marks bedst spil­len­de fod­bold­hold’ – og på hvor­vidt det er et syg­dom­s­tegn for Su­per­liga­en, når FC Kø­ben­havn kan ta­ge til Oden­se og vin­de ba­re 72 ti­mer ef­ter, at de har fejret en po­kal­tri­umf med øl i hå­ret. Er FCK kort sagt ved at va­e­re så su­ve­ra­e­ne, at de og­så i de kom­men­de år vil spad­se­re di­rek­te mod mester­ska­bet? JEG FOR­STÅR FRYGTEN. Med et FC Midtjyl­land-hold langt fra sid­ste sa­e­sons sta­bi­le pra­e­sta­tio­ner, et Brønd­by i re­ces­sion, en flok svin­gen­de AaBe­re og Søn­derjy­ske som na­er­me­ste kon­kur­rent, kan det va­e­re sva­ert at få øje på den umid­del­ba­re ud­for­drer til den kø­ben­havn­ske guld­tro­ne. Søn­derjy­ske har gjort det for­mi­da­belt den­ne sa­e­son, men vi er ik­ke dér, hvor vi snak­ker om et hold, der sten­sik­kert og­så blan­der sig i na­e­ste sa­e­son. Slet ik­ke.

FC Kø­ben­havn vin­der Su­per­liga­en i den­ne sa­e­son, for­di de har lan­dets bed­ste trup, en dyg­tig tra­e­ner og de øko­no­mi­ske mus­k­ler til at over­by­de al­le an­dre dan­ske klub­ber. Men de vin­der og­så, for­di de na­er­me­ste kon­kur­ren­ter ik­ke har ramt en vin­der­sa­e­son. NÅR DET SÅ er sagt, er det og­så en anel­se hi­sto­ri­e­løst at op­hø­je FC Kø­ben­havn til uover­vin­de­lig­hed. Det er ik­ke me­re end et år si­den, FC Midtjyl­land fejre­de mester­ska­bet, og to år si­den he­le Aal­borg fe­ste­de ef­ter end­nu en nord­jysk guld­me­dal­je.

FC Kø­ben­havn er li­ge nu et godt styk­ke for­an kon­kur­ren­ter­ne. Men det er ik­ke nød­ven­dig­vis lig med mester­skabs-mo­nopol. Al­le­re­de på den an­den si­de af som­mer­fe­ri­en kan det va­e­re, at af­stan­den mel­lem FCK og de øv­ri­ge guld­bej­le­re er for­kor­tet en smu­le. ’Lø­ver­ne’ luk­ker sand­syn­lig­vis de­res to stør­ste pro­fi­ler ud af bu­ret, og det er umid­del­bart sva­ert at se dem er­stat­te Tho­mas Dela­ney og Ni­co­lai Jør­gen­sen med spil­le­re på et til­sva­ren­de ni­veau.

De fin­des selv­føl­ge­lig der­u­de, men spil­le­re med dén klas­se, Dela­ney og Jør­gen­sen vi­ser, lig­ger på en øko­no­misk hyl­de, hvor FCK trods alt ik­ke kan nå. Der­for kan kø­ben­hav­ner­ne ven­tes at ta­ge et lil­le skridt til­ba­ge, med min­dre de hi­ver en ka­nin op af hat­ten.

FC Kø­ben­havn har spil­let en flot sa­e­son og bli­ver fortjent me­stre i lø­bet af de kom­men­de uger. Men der er ik­ke grund til at ma­le fan­den på va­eg­gen og fjer­ne ta­ep­pet un­der Su­per­liga-spa­en­din­gen og­så med hen­blik på frem­ti­den. Selv om kø­ben­hav­ner­ne le­ger med ba­de­dyr, kan de ik­ke ba­de sig til mester­ska­ber­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.