Thorups sto­re udfordring

BT - - SUPER LIGA -

JESS THORUP HAR skul­let tryl­le, men det er ik­ke lyk­ke­des. Det er ik­ke alar­me­ren­de, da FC Midtjyl­land sta­dig kan nå me­dal­jer og kva­li­fi­ka­tion til Eu­ro­pa, men jeg sy­nes, det er på sin plads at si­ge, at det er en skuf­fen­de sa­e­son for FC Midtjyl­land. Jeg sy­nes ik­ke, at det na­e­ste lag på spil­let er lagt på ef­ter den flot­te mester­skabs­sa­e­son – na­e­sten tva­er­ti­mod – og jeg ser fle­re ud­for­drin­ger for det sta­er­ke mand­skab, der er til rå­dig­hed på He­den.

Det har vir­ket, som om det har ko­stet lidt men­talt, at de ik­ke kun­ne kla­re den la­en­ge­re i Eu­ro­pa League, og det er ik­ke no­get nyt fa­eno­men. Det får rig­tig of­te en kon­se­kvens i liga­en, at dan­ske hold kla­rer sig godt i Eu­ro­pa, og sam­ti­dig har FC Kø­ben­havn ba­re op­ru­stet og byg­get et nyt og me­get, me­get vel­fun­ge­ren­de hold op.

Jeg har no­te­ret fle­re punk­ter, der gør, at jeg har den­ne hold­ning. Dels er det ty­pisk, at man pra­este­rer un­der det ni­veau, man le­ve­re­de i en mester­skabs­sa­e­son, og når man så ik­ke har si­ne ba­e­ren­de spil­le­re til rå­dig­hed som an­fø­rer Kri­sti­an Bach Bak og pro­fi­len Pet­ter An­der­s­son, der brin­ger FC Midtjyl­land vi­de­re fra at va­e­re ba­re et godt hold til at va­e­re et top­hold, de­ci­me­rer det hol­dets styr­ke.

Der­til er en af de stør­ste spil­le­re fra sid­ste sa­e­son, Erik Svi­at­chen­ko, ude, og han er af­løst af én Ni­ko­lay Bo­du­rov, som gan­ske vist er dyg­tig, men ik­ke kan und­gå at gø­re en for­skel ne­ga­tivt.

Og dels sy­nes jeg, at det har va­e­ret en udfordring for Jess Thorup at stil­le det sta­er­ke­ste hold. Der har va­e­ret en pe­ri­o­de, hvor man ik­ke har kun­net se, hvem den sta­er­ke­ste an­gri­ber er. DET ER VANSKELIGT at se, hvem han me­ner, der ud­gør FC Midtjyl­lands sta­er­ke­ste hold. Hvem er fak­tisk den sta­er­ke­ste an­gri­ber? Er det Mar­tin Pu­sic, der har va­e­ret helt ne­de som tred­je­valg, el­ler er det Paul Onu­a­chu, som i be­gyn­del­sen af for­å­ret så ud til at va­e­re helt fa­bel­ag­tig, men som nu bli­ver brugt som ind­skif­ter? De to er li­ge­som Pio­ne Si­sto nog­le af FC Midtjyl­lands stør­ste stjer­ner, men al­le tre har na­er­mest kun spil­let hver an­den kamp.

Der lig­ger alt­så en tryg­hed i at ha­ve en fast stam­me, når man ger­ne vil ud­vik­le og for­sta­er­ke et hold. Det kan godt va­e­re, at man ved, at en spe­ci­fik ty­pe spil­ler pas­ser bed­re til en gi­ven mod­stan­der, men man skal ba­re hu­ske, at der er en transak­tions­om­kost­ning ved at er­stat­te en spil­ler med en an­den, og her me­ner jeg, at det har ko­stet i for­hold til hel­he­den på Jess Thorups hold.

Men igen – der er sta­dig mu­lig­hed for at ta­ge en af de eu­ro­pa­ei­ske plad­ser, så på den må­de er det hel­ler ik­ke va­er­re for FC Midtjyl­land. DET ER DET be­stemt hel­ler ik­ke for Søn­derjy­ske, der har gjort det så for­bav­sen­de Det er vanskeligt at se, hvem han me­ner, der ud­gør FC Midtjyl­lands sta­er­ke­ste hold. Hvem er fak­tisk den sta­er­ke­ste an­gri­ber? Er det Mar­tin Pu­sic, der har va­e­ret helt ne­de som tred­je­valg, el­ler er det Paul Onu­a­chu, som i be­gyn­del­sen af for­å­ret så ud til at va­e­re helt fa­bel­ag­tig, men som nu bli­ver brugt som ind­skif­ter? flot og med sej­ren over Es­b­jerg vandt for fjer­de kamp i tra­ek. Jeg er vir­ke­lig im­po­ne­ret over det, de la­ver i Ha­der­s­lev. Jeg sy­nes og­så, at den­ne run­de vi­ste, at AaB ser ud til at ha­ve fun­det en ryt­me, og spørgs­må­let er nu, om de blot er kom­met for sent i gang med sti­men, og om Søn­derjy­ske lø­ber med sølv­me­dal­jer­ne. TIL SLUT VIL jeg og­så ger­ne til­la­de mig at knyt­te en kommentar til AGF, som jeg har va­e­ret lidt ef­ter. Det tjener til de­res ae­re, at de holdt FC Midtjyl­land fra at vin­de. AGF har for­må­et at sam­le ener­gi og kra­ef­ter oven på en stor skuf­fel­se Kri­sti him­mel­fart­s­dag, og det var sta­er­kt med­vir­ken­de til, at FC Midtjyl­land ik­ke kun­ne slå dem. Det har jeg stor respekt for, og jeg hav­de egent­lig for­ven­tet, det vil­le bli­ve va­el­dig vanskeligt for AGF at le­ve­re et godt re­sul­tat på en sva­er ude­ba­ne.

Det må va­e­re rart for Glen Riddersholm at kom­me fra MCH Are­na uden ne­der­lag. Det var ik­ke en rar af­sked, han fik med klub­ben. Der er grund til at hu­ske, at FC Midtjyl­land ik­ke er selvskre­vet til hver­ken før­ste-, an­de­nel­ler tred­je­plad­sen. Han hav­de fortjent en me­re va­er­dig af­sked, end han fik ef­ter at ha­ve ar­bej­det sig op fra bun­den i klub­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.