To ud af tre i hus

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I FINT SEL­SKAB

Lyng­bys tra­e­ner, David Ni­el­sen, var na­tur­lig­vis en glad mand oven på op­ryk­nin­gen, hvor han er me­get til­freds med, at målsa­et­nin­gen om op­ryk­ning er ble­vet en re­a­li­tet al­le­re­de fi­re run­der før tid.

»Nu ved vi med sik­ker­hed, hvad der skal ske ef­ter som­mer­fe­ri­en, og det gi­ver mu­lig­hed for at for­be­re­de os al­le­re­de nu. Vi skal bru­ge god tid til at fin­de ud af, hvor­dan vi skal gø­re. Vi har go­de spil­le­re, der skal ar­bej­des vi­de­re med, og så skal vi selv­føl­ge­lig se, om vi kan for­sta­er­ke os.« AC Hor­sens end­nu ik­ke har få­et de tre po­int, som al­le hold er ble­vet til­skre­vet ef­ter FC Vestsja­el­lands kon­kurs.

Hor­sens-tra­e­ner Bo Hen­rik­sen hav­de og­så sva­ert ved at skju­le sin be­gej­string, isa­er med tan­ke på den dår­li­ge sa­e­son­start.

»Det er et sce­na­rie, vi kun hav­de drømt om. Vi ta­ber de før­ste tre kam­pe og fø­ler, at vi skal spil­le om nedryk­ning, og plud­se­ligt så vin­der og vin­der og vin­der vi. Så kom­mer der li­ge plud­se­lig men­ne­sker i Hor­sens, som bak­ker os op og gla­e­der sig over, at so­len skin­ner, og det kø­rer. Nu ved vi med sik­ker­hed, hvad der skal ske ef­ter som­mer­fe­ri­en Så det er ba­re fedt,« sag­de Bo Hen­rik­sen til TV2, ef­ter at op­ryk­nin­gen var kom­met i hus.

Sil­ke­borg er li­ge nu ta­et­test på at gø­re Lyng­by og Hor­sens sel­skab i Su­per­liga­en. Midtjy­der­ne vandt i går med 1-0 over HB Kø­ge og skab­te af­stand til Vej­le og Vend­sy­s­sel.

Med sej­ren kom Sil­ke­borg op på 51 po­int, hvil­ket er fi­re po­int me­re end de to an­dre, og Sil­ke­borg-tra­e­ner Pe­ter Sø­ren­sen var da og­så til­freds med at få en sejr, da man ik­ke har det let­te­ste pro­gram til­ba­ge.

»Det er vig­tigt, at vi vin­der vo­res kam­pe, blandt an­det for­di vi mø­der Vej­le i sid­ste kamp, der kan bli­ve den ul­ti­ma­ti­ve kamp om op­ryk­ning. Så har vi og­så Hor­sens, Fre­de­ri­cia – som vi har haft pro­ble­mer med – og Ski­ve, der dril­le­de Hor­sens,« si­ger Sil­ke­borg-tra­e­ne­ren og fast­slår:

»Det er sta­dig åbent. Fi­re po­int kan vir­ke som me­get, men det er ik­ke an­det end halvan­den kamp.«

DE TO OPRYKKERE LYNG­BY BOLDKLUB GRUNDLAGT: 1921 (fra 1994 til 2001 hed klub­ben Lyng­by FC) DANSK ME­STER: 1983, 1992 PO­KAL­VIN­DER: 1984, 1985, 1990 ÅR I DEN BED­STE RA­EK­KE: 19792002 (tvangs­nedryk­ning til Dan­marks­se­ri­en ef­ter kon­kurs og halv sa­e­son med ama­tør­hold), 2007-2008, 2010-2012, 2016TRAENER: David Ni­el­sen ALLIANCE CLUB HOR­SENS GRUNDLAGT: 1994 DANSK ME­STER: In­gen (fjer­de­plads i 2012) PO­KAL­VIN­DER: In­gen (fi­na­le i 2012) ÅR I SU­PER­LIGA­EN: 2005-2009, 2010-2013, 2016TRAENER: Bo Hen­rik­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.