For­ban­de­de sve

BT - - VM I ISHOCKEY -

BT I MOSKVA set, at an­tal­let af NHL-spil­le­re på det to hold har va­e­ret så li­ge. Dan­mark har tre­klø­ve­ret Jan­nik Han­sen, Lars El­ler og Ni­ko­laj Eh­lers, mens sven­sker­ne i år er ramt af ek­stremt man­ge af­bud og kun møn­strer seks med den slag me­rit­ter fra den ne­top over­stå­e­de klubsa­e­son.

Selv­om Sve­ri­ge har man­ge sta­er­ke is­ho­ck­ey­spil­le­re at ta­ge af, vil man og­så hin­si­dan kun­ne ma­er­ke, når pro­fi­ler som Hen­rik Zett­ter­berg, Nik­las Hjal­mars­son og brød­re­ne Se­din si­ger pa­ent nej tak.

Men selv uden de man­ge pro­fi­ler fandt sven­sker­ne stil­le og ro­ligt de­res fod­fa­e­ste. Og halvvejs i kam­pen gik der hul på Da­hm. To hur­ti­ge­re scor­in­ger fra sven­sker­ne – en mens Mor­ten Mad­sen sad i ud­vis­nings­bok­sen og en, der blev sty­ret ind via Oli­ver Laurid­sens skøjte – var som en kold duk­kert og gav Sve­ri­ge me­re blod på tan­den.

Land­stra­e­ner Jan Karls­son hav­de på for­hånd un­der­stre­get, at der ik­ke var råd til at ta­ge en mas­se ud­vis­nin­ger mod Sve­ri­ge, og det var da og­så tre ud­vis­nin­ger i de sid­ste fi­re mi­nut­ter af an­den pe­ri­o­de, der ko­ste­de dyrt. Sven­sker­ne ud­nyt­te­de til ful­de, at de var me­re end halvan­det mi­nut i over­tal fem mod tre, og på to mi­nut­ter øge­de Magnus Ny­gren og Mi­ka­el Ba­c­k­lund fø­rin­gen til 4-1.

En dom­mer­fejl midt i tred­je pe­ri­o­de ko­ste­de Mads Chri­sten­sen en ud­vis­ning, og den­ne gang fik Sve­ri­ge og­så ud­nyt­tet over­tal­let, og selv­om dan­sker­ne fik lov til at luk­ke kam­pen med en scor­ing kort før tid, var den sven­ske sejr på 5-2 al­drig i fa­re. Skuf­fe­de dan­ske­re Dan­sker­ne var for­stå­e­ligt nok skuf­fe­de ef­ter kam­pen.

»Vi spil­ler en god før­ste pe­ri­o­de, men vi ta­ger for man­ge ud­vis­nin­ger. De sco­rer på de­res po­wer­play, og det tap­per os for kra­ef­ter,« sag­de Da­ni­el Ni­el­sen og blev sup­ple­ret af Ni­ko­laj Eh­lers:

»Jeg sy­nes, vi spil­le­de rig­tig godt fem mod fem, men vi tog nog­le dum­me ud­vis­nin­ger. Det gjor­de vi og­så mod Nor­ge, men de straf­fe­de os ik­ke. Det gjor­de Sve­ri­ge.«

Fra at va­e­re en dag med chan­ce for at dril­le sto­re­bror end­te det end­nu en­gang med, at lil­le­bror blev sendt i seng, in­den fe­sten for al­vor blev sjov. Men så er det godt, der er me­re ja­ev­nal­dren­de kam­me­ra­ter at le­ge med al­le­re­de i mor­gen, når mod­stan­de­ren hed­der Schweiz. MAN­DAG 9. MAJ 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.