Tøm­mer­ma­end i Le­van­te

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS -

ADIOS TIL GUL­DET De har haft en god sa­e­son ind­til i dag,« si­ger Die­go Si­meo­ne iføl­ge klub­bens Twit­ter-pro­fil.

Si­meo­ne hav­de sat det hold, som han selv måt­te føl­ge fra til­sku­er­plad­ser­ne re­sten af den­ne sa­e­son på grund af en ka­ran­ta­e­nedom. Og det var et hold uden de nor­ma­le star­te­re, An­to­i­ne Gri­ez­mann, der er top­sco­rer, og Yan­ni­ck Car­ra­sco blandt de 11. Sti­ve ben Det skul­le dog ik­ke få ind­l­fy­del­se på star­ten af kam­pen, da genop­stand­ne Fer­nan­do Tor­res score­de ef­ter ba­re to mi­nut­ter og send­te madri­le­ner­ne på plan­lagt sej­rs­kurs. Vi­ctor Ca­sa­desus ud­lig­ne­de for Le­van­te ef­ter en halv ti­me, og det fik alt­så At­léti­co Madrid til at skif­te net­op Gri­ez­mann og Car­ra­sco på ba­nen i pau­sen.

Må­ske hav­de de sta­dig sti­ve ben ef­ter midt­u­ge-tri­um­fen mod Bay­ern Mün­chen, hvor Die­go Si­meo­ne fra si­de­linj­en råb­te si­ne trop­per frem til et 1-2-ne­der­lag, der be­tød vi­de­re avan­ce­ment til Cham­pions Le­agu­e­fi­na­len mod Re­al Madrid. For det end­te helt galt for At­léti­co Madrid, der i over­ti­den ind­kas­se­re­de et nyt mål, tab­te 1-2 og spil­le­de sig ud af gul­dra­e­set. Smadrer det he­le Det ra­es har Bar­ce­lo­na til gen­ga­eld helt styr på. Ef­ter en sløj pe­ri­o­de i slut­nin­gen af marts og be­gyn­del­sen af april med ba­re én sejr i fem kam­pe har Barca nem­lig smadret det he­le. Og i går gik det ud over by­s­bør­ne­ne Ser man bort fra ne­der­la­get, har jeg den gla­e­de, at hol­det kon­kur­re­rer med de bed­ste. Jeg er stolt af spil­ler­ne fra Es­pa­ny­ol, der fik et 5-0-ne­der­lag og smag­te på et en­kelt Mes­si-mål, to af Su­a­rez, et af Ney­mar og et af Ra­finha.

Den sejr be­ty­der, at Lu­is En­riques dren­ge selv kan af­gø­re gul­det på søn­dag klok­ken 17, hvor sid­ste run­de i La Liga spil­les sam­ti­dig, og hvor Bar­ce­lo­na mø­der Gra­na­da på ude­ba­ne. Kun Re­al Madrid kan ind­hen­te ae­r­ke­ri­va­ler­ne, og det kra­e­ver alt­så en sejr til Re­al Madrid ude mod Depor­ti­vo La Coru­na, mens Bar­ce­lo­na ik­ke må vin­de. In­gen Re­al-tøm­mer­ma­end Re­al Madrid vi­ste nem­lig ik­ke man­ge tegn på tøm­mer­ma­end oven­på de­res Cham­pions Le­ague-tri­umf mod Man­che­ster Ci­ty ons­dag. Zi­ne­di­ne Zi­da­nes trop­per hen­te­de en 3-2-sejr over Va­len­cia på to Cri­sti­a­no Ro­nal­do-mål og et en­kelt fra Ka­rim Ben­ze­ma.

Nu er der kun én run­de til­ba­ge – og den skal af­gø­re mester­ska­bet i La Liga.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.