Per­son­li­ge pa­pi­rer flød på ga­den

BT - - NYHEDER -

FLYTTEROD

»Smidt va­ek, ka­stet ind sam­men med gam­le bor­de, lam­per, com­pu­te­re og lign. Man har end ik­ke for­søgt at la­eg­ge ma­te­ri­a­let in­derst, det er det sid­ste, der blev kas­se­ret og er alt­så til frit skue for al­le, der kig­ger i den sto­re skral­des­pand!,« ly­der Kir­sten Nor­holts be­skri­vel­se på Fa­ce­book.

Pa­pi­rer­ne stam­mer fra Ha­ve Kom­mu­ni­ka­tion der si­den 1980’er­ne har haft man­ge af ti­dens vig­tig­ste kul­tur­per­so­ner i de­res stald. Bu­reau­ets ar­bej­de har ka­stet et om­fat­ten­de ar­kiv af sig, og det er de­le af det ar­kiv der var endt i con­tai­ne­ren på Ca­rit Et­lars Vej. Di­rek­tør: En fejl Ha­ve Kom­mu­ni­ka­tion be­kla­ger, at dybt per­son­li­ge ar­ki­vop­lys­nin­ger om sku­e­spil­le­re kom til at lig­ge til frit skue i en con­tai­ner på ga­den.

Mi­cha­el Fe­der, der er di­rek­tør i Ha­ve Kom­mu­ni­ka­tion, for­kla­rer, at bu­reau­et flyt­te­de til nye lo­ka­ler fre­dag og at der i den for­bin­del­se var op­stil­let en con­tai­ner til ar­kiv­ska­be, elek­tro­nik og an­det stor­s­krald.

Han er­ken­der, at det er en fejl, at et ar­kiv­skab ik­ke var ble­vet tømt for ind­hold, før det hav­ne­de i con­tai­ne­ren.

»Vi har tømt godt 50 ar­kiv­ska­be og ta­get ind­hol­det med os, men ved en pro­ce­du­re­fejl, var der et af ar­kiv­ska­be­ne, der ik­ke var ble­vet tømt. Det dre­jer sig pri­ma­ert om gam­le map­per med pres­se­klip, an­mel­del­ser og en­kel­te cv’er. Ind­hol­det skul­le ha­ve va­e­ret med på det nye le­je­mål, og det er en fejl, at det blev smidt i con­tai­ne­ren,« si­ger Mi­cha­el Fe­der.

Da han la­e­ste Kir­sten Nor­holts op­slag på Fa­ce­book skynd­te han sig sam­men med fi­re me­d­ar­bej­der hen for at fjer­ne ar­kiv­ma­te­ri­a­let og fik sat lås på con­tai­ne­ren.

Kir­sten Nor­holt har ik­ke øn­sket at ud­dy­be sa­gen over for BT, men i en kommentar på Fa­ce­book for­kla­rer hun, hvor­for hun fa­re­de i fl­int over de kas­se­re­de pa­pi­rer.

»Jeg vil­le sgu nø­digt se mi­ne pri­va­te pa­pi­rer smidt på mød­din­gen, kas­se­ret som gam­melt skrot og brug­te com­pu­te­re, for det er SÅ uføl­somt og grimt og ned­va­er­di­gen­de.«

Ha­ve Kom­mu­ni­ka­tion blev stif­tet i 1983 af den tid­li­ge­re Ma­bel-trom­mesla­ger Chri­sti­an Ha­ve, der var di­rek­tør i fir­ma­et frem til 2010. Jeg vil­le sgu nø­digt se mi­ne pri­va­te pa­pi­rer smidt på mød­din­gen, kas­se­ret som gam­melt skrot og brug­te com­pu­te­re, for det er SÅ uføl­somt og grimt og ned­va­er­di­gen­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.