Dansk na­zist blandt de mest ja­ge­de

BT - - NYHEDER -

KRIGSFORBRYDELSER na­zi­for­bry­der. Til stort chok og over­ra­skel­se for så­vel dan­sker­ne som for Efraim Zu­roff. Hel­muth Leif Ras­mus­sen hed han.

»Hvad er det, jeg har gjort for­kert?« spurg­te han fe­brilsk, da han sid­ste som­mer af Ber­ling­s­ke blev kon­fron­te­ret med, at der var pla­ner om at rets­for­føl­ge ham. Di­rek­te til Hvi­derusland i 1942 Hel­muth Leif Ras­mus­sen var 17 år gam­mel, da han meld­te sig til Fri­kor­ps Dan­mark un­der et af C.F. Schal­burgs hver­ve­mø­de i K.B. Hal­len. Og mens man­ge af hans ja­ev­nal­dren­de blev sendt til fron­ten, røg Hel­mut Leif Ras­mus­sen i ef­ter­å­ret 1942 stort set di­rek­te til lej­ren i Hvi­derusland, som en del af et SSEr­satzkom­pa­nie (er­stat­nings­kom­pag­ni), hvis op­ga­ver bl.a. var at va­e­re vag­ter ved og i ’jø­de­lej­ren’, som den blev kaldt.

»Vi ved, at han var der fra ok­to­ber 1942 til maj 1943. Og i den pe­ri­o­de dø­de stort set samt­li­ge af de 1.500 fan­ger, man­ge af dem myr­det. Ik­ke i ga­skam­re, som i man­ge an­dre lej­re, men dra­ebt af vag­ter­ne,« forta­el­ler Efraim Zu­roff.

At han spil­le­de en rol­le i dra­be­ne, be­na­eg­ter Hel­muth Leif Ras­mus­sen hårdnak­ket. I et in­ter­view med BT i 2014 in­si­ste­re­de han så­le­des på, at han ik­ke delt­og, ej hel­ler hav­de kend­skab til, hvad der fo­re­gik.

»De, der holdt vagt i jø­de­lej­ren, var ty­ske­re fra et straf­fe­kom­pag­ni. Vi var re­k­rut­ter un­der ud­dan­nel­se. Vi la­er­te at sky­de, at ek­ser­ce­re, og vi stod po­rtvagt,« lød hans for­kla­ring til BT ved den lej­lig­hed.

Men en po­li­tirap­port fra ju­ni 1945, en må­ned ef­ter kri­gens af­slut­ning, si­ger dog no­get an­det. Så jø­der bli­ver hen­ret­tet Hel­muth Leif Ras­mus­sen var nem­lig ved den lej­lig­hed ho­ved­vid­ne i en sag mod en fri­kop­s­mand, og der­for blev der op­ta­get en rap­port med hans for­kla­ring.

’I ja­nu­ar-fe­bru­ar 1943 gik fa­engs­le­de (alt­så Ras­mus­sen, red.) vagt i Wald­la­ger, og un­der vagt­tje­ne­sten så han fle­re jø­der bli­ve hen­ret­tet med nak­ke­skud. Der var til ti­der 25-30 gra­ders kul­de, og jø­de­r­ne var dår­ligt på­kla­edt, li­ge­som for­plej­nin­gen var uhy­re dår­lig. Som føl­ge her­af var der så godt som hver dag sy­ge i jø­de­lej­ren. Og når dis­se ik­ke kun­ne ar­bej­de me­re, blev de be­or­dret ud til nog­le sto­re mas­se­gra­ve. Her blev de be­or­dret til at af­fø­re sig de­res kla­e­der og fik her­ef­ter or­dre til at la­eg­ge sig på ma­ven i gra­ven. Når det var sket, blev de skudt med nak­ke­skud.’ stod der i rap­por­ten.

»Jeg skul­le al­drig ha­ve for­talt, at jeg så de grim­me ting. Jeg ta­enk­te ik­ke, at det kun­ne ska­de mig,« har Hel­mut Leif Ras­mus­sen si­den for­kla­ret.

Det var sid­ste som­mer, at na­zi­ja­e­ge­ren Efraim Zu­roff - ef­ter lang tids slin­ger i val­sen fra det dan­ske ju­stits­mi­ni­ste­ri­um - valg­te at po­li­ti­an­mel­de Hel­muth Leif Ras­mus­sen. Men hvor­dan sa­gen en­der, er han sta­dig ik­ke ble­vet klo­ge­re på.

»Jeg af­ven­ter sta­dig til­ba­ge­mel­ding fra de dan­ske an­kla­ge­myn­dig­he­der,« si­ger Efraim Zu­roff ae­r­ger­ligt til BT. Og er for ti­den end­nu me­re ae­r­ger­lig. Be­vi­ser for­s­vun­det For i sid­ste uge kom det frem, at be­vi­ser­ne mod den dan­ske na­zist er for­s­vun­det. De er ble­vet tyv­stjå­let ved højlys dag fra Sta­tens Ar­ki­ver, hvor de var flå­et ud af sags­map­pen.

Iføl­ge Ber­ling­s­ke er det usik­kert, hvor la­en­ge be­vi­ser­ne har va­e­ret for­s­vun­det fra sags­map­pen, og nog­le fryg­ter, at de kan va­e­re solgt til sam­le­re af na­zi­re­la­te­re­de ef­fek­ter og do­ku­men­ter.

»I for­bin­del­se med Hel­muth sa­gen er det en ka­ta­stro­fe, for må­ske in­de­hol­der de op­lys­nin­ger, der kan va­e­re for­skel­len på, om man rej­ser til­ta­le mod ham el­ler la­der va­e­re,« som hi­sto­ri­ker Den­nis Lar­sen ud­tryk­te det i Ber­ling­s­ke. Og det sam­me fryg­ter Efraim Zu­roff.

»Men jeg ken­der ik­ke den dan­ske lov­giv­ning godt nok, til at vur­de­re det. Men un­der al­le om­sta­en­dig­he­der er det jo fuld­sta­en­dig uhørt og van­vit­tigt, at ty­ve­ri­et over­ho­ve­det kan ske. Uden tvivl er det ny-na­zi­ster, der står bag ty­ve­ri­et. Men ta­enk, at de blot kan va­de ind fra ga­den, få fri ad­gang til sen­si­tivt ma­te­ri­a­le som ind­går i en mu­lig retssag. Det er fuld­sta­en­dig skørt,« si­ger Efraim Zu­roff.

Hel­muth Leif Ras­mus­sen har de sid­ste 40 år le­vet un­der et an­det navn på Fre­de­riks­berg. Og er i øv­rigt ik­ke ene­ste dan­sker på Efraim Zu­rof­fs li­ste. Og­så Ak­sel An­der­sen som ar­bej­de­de i sam­me lejr - står på li­sten. Men ef­ter­som han i dag er bo­sid­den­de i Sve­ri­ge, er det tvivl­s­omt, om det er mu­ligt at rets­for­føl­ge ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.