Vi be­hand­ler stre

BT - - NYHEDER -

35.000 dan­ske­re er sy­ge­meldt pga. stress - hver dag. 250.000 - 300.000 dan­ske­re li­der af al­vor­lig stress. 500.000 dan­ske­re fø­ler sig ud­bra­end­te på job­bet. 30.000 ho­spi­tal­s­ind­la­eg­gel­ser år­ligt skyl­des stress. 1.400 dan­ske­re dør hvert år af stress. 14 mia. kr. ko­ster stress Dan­mark om året i form af sy­ge­fra­va­er, tid­lig død og ud­gif­ter til sund­heds­va­es­net. og pe­s­si­mi­sti­ske tan­ker om sig selv, ar­bej­det og om­gi­vel­ser­ne. Det ska­ber en ond spiral, hvor til­stan­den for­va­er­res, og fak­tisk ser vi of­te, at det en­der med en fy­ring,« for­kla­rer Jes­per Kar­le fra PPcli­nic, der har be­hand­let over 10.000 dan­ske­re med psy­ki­ske hel­bredspro­ble­mer.

Der­for pe­ger eks­per­ter­ne på, at det of­te gi­ver et langt bed­re re­sul­tat at be­va­re en ta­et kon­takt til ar­bejds­plad­sen og even­tu­elt gå på ned­sat tid i ste­det for en fuld sy­ge­mel­ding.

»I rig­tig man­ge til­fa­el­de vil man kun­ne nå langt ved at plan­la­eg­ge del­vis sy­ge­fra­va­er. Selv­føl­ge­lig er der und­ta­gel­ser, hvor det er nød­ven­digt med en fuld sy­ge­mel­ding, men i de til­fa­el­de er det vig­tigt, at der bli­ver lagt en klar plan for, hvor­dan og hvor­når per­so­nen kan kom­me til­ba­ge igen,« si­ger Jes­per Kar­le. Stop au­to­ma­ti­ske sy­ge­mel­din­ger En af Dan­marks før­en­de stres­sfor­ske­re, la­e­ge Bo Net­ter­strøm, er ’langt hen ad vej­en’ enig i psy­ki­a­ter­nes bud­skab’, fast­slår han:

»Au­to­ma­ti­ske sy­ge­mel­din­ger, når folk kom­mer med stres­ssymp­to­mer, bør ik­ke fin­de sted. Det er en fejl­ta­gel­se. Al­le mi­ne pa­tien­ter si­ger, at det kun for­va­er­rer si­tu­a­tio­nen, når man ba­re går der­hjem­me. Fak­tisk kan det va­e­re en stress-fak­tor i sig selv, for­di man bli­ver ban­ge for at mi­ste ar­bej­det,« si­ger Bo Net­ter­strøm.

Han un­der­stre­ger dog, at der er nog­le men­ne­sker, der er så hårdt psy­kisk be­la­stet, at de ik­ke kan va­re­ta­ge et ar­bej­de.

»Der er nog­le men­ne­sker, der hav­ner i en egent­lig de­pres­sion, og der kan det va­e­re me­get sva­ert at ar­bej­de sam­ti­dig. Men ge­ne­relt er jeg for­ta­ler for, at man be­va­rer en til­knyt­ning til ar­bejds­plad­sen.«

Han un­der­stre­ger, at stress er en syg­dom, der har vold­som­me sam­funds­ma­es­si­ge kon­se­kven­ser:

»Stress ko­ster sam­fun­det mil­li­ar­der på grund af pro­duk­ti­vi­tet­stab i virk­som­he­der­ne og hø­je ud­gif­ter i sund­heds­va­e­se­net,« si­ger Bo Net­ter­strøm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.