Så­dan hånd­te­rer du stress

BT - - NYHEDER -

Hvis du bli­ver stres­set på ar­bejds­plad­sen: Hvis du bli­ver sy­ge­meldt:

»Det er vig­tigt, at du la­ver en or­dent­lig og klar af­ta­le med din le­der, så du fø­ler sig tryg ved si­tu­a­tio­nen, hvis du f.eks. går på ned­sat tid.« »Find ud af, hvad der stres­ser dig i hver­da­gen og gør no­get ved det. Det kan va­e­re nød­ven­digt med pro­fes­sio­nel hja­elp – f.eks. en psy­ko­log - hvis det er nog­le me­re kom­pli­ce­re­de ting, der lig­ger bag.« »Sørg for at ha­ve en lø­ben­de spar­ring med din le­der om, hvor me­get der skal ta­ges hen­syn, og hvor­dan du kom­mer bedst gen­nem for­lø­bet.« »Tal med din na­er­me­ste fa­mi­lie el­ler an­dre pårørende, og sa­et dem ind i si­tu­a­tio­nen. Gå ik­ke rundt ale­ne med det. Mit vig­tig­ste stress-råd er at snak­ke med an­dre om det.« »Man skal ud og gø­re no­get an­det. No­get der gi­ver livs­gla­e­de. Jeg ple­jer at si­ge til mi­ne pa­tien­ter, når de er sy­ge­meld­te, at ’nu har du sco­ret no­get tid. Brug den på at gø­re no­get, der gør dig glad igen’.« »Husk fy­sisk ak­ti­vi­tet. Start f.eks. med at gå en tur på en halv til en hel ti­me dag­ligt. At va­e­re fy­sisk ak­tiv gi­ver en velva­e­re, der kan va­e­re med til at bra­en­de no­get af det stress ud af krop­pen, som man rent fy­si­o­lo­gisk har.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.