Fort­sat få ud­la­en­din­ge sø­ger asyl i Dan­mark

BT - - NYHEDER -

Der blev i sid­ste uge re­gi­stre­ret 54 asylan­sø­ge­re i Dan­mark. Det er et af de la­ve­ste an­tal, der er mod­ta­get i lø­bet af en uge, si­den den mid­ler­ti­di­ge kon­trol ved den dansk­ty­ske gra­en­se trå­d­te i kraft 4. ja­nu­ar.

Blot fi­re sy­re­re, to ira­ke­re og 15 af­g­ha­ne­re var blandt asylan­sø­ger­ne i sid­ste uge. Des­u­den var der 33 per­so­ner fra an­dre lan­de.

Det sam­le­de an­tal asylan­sø­ge­re i 18 uger med gra­en­se­kon­trol er nu op­pe på 3.314 per­so­ner.

Re­ge­rin­gen ven­ter, at 25.000 flygt­nin­ge og mi­gran­ter kom­mer til Dan­mark i år. Men prog­no­sen er be­ha­ef­tet med stor usik­ker­hed, har ud­la­en­din­geog in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg fle­re gan­ge un­der­stre­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.