Action-ikons dat­ter spar­ker røv som sin far

BT - - NYHEDER -

KAMPSPORT I slut­nin­gen af 80er­ne og i 90er­ne spar­ke­de den bel­gi­ske actionhelt Je­an-Clau­de Van Dam­me sig ind i folks hjer­ter. Han er kendt fra film som ’Ki­ck­boxer’, ’Blood­sport’ og ’Uni­ver­sal Sol­di­er’. Men nu vil en ny Van Dam­me tra­e­de ind på den sto­re sce­ne.

Nem­lig sku­e­spil­le­rens 25-åri­ge dat­ter Bi­an­ca Bri­git­te Van Dam­me, som har delt en ra­ek­ke bil­le­der fra en fo­to­ses­sion. Blandt an­det to, hvor hun ud­for­drer fa­rens iko­ni­ske po­si­tu­rer - her­i­blandt split­tet.

»Jeg vil vi­se små pi­ger og dren­ge, at de bå­de kan va­e­re fy­si­ske og fe­mi­ni­ne. At man kan sid­de pa­ent ved mid­dags­bor­det og så spar­ke røv på en fe­mi­nin må­de,« si­ger hun til New York Post.

Det har dog ik­ke al­tid va­e­ret fa­de­rens fod­spor, som hun vil­le for­sø­ge at ud­fyl­de. Da Bi­an­ca Van Dam­me var lil­le, valg­te hun nem­lig bal­let og skøjter­ne. Hun drøm­te om at kom­me til OL i di­sci­pli­nen hur­tig­løb på skøjte, men en ska­de sat­te en stop­per for den drøm. Der­ef­ter gik hun ind i kampsport­s­ver­den.

Bi­an­ca Van Dam­me forta­el­ler, at for­hol­det til fa­de­ren, som er skilt fra Bi­an­ca Van Dam­mes mor, har si­ne op og ned­t­u­rer. Men de er et godt sted nu. Hun har end­da op­t­rå­dt i fle­re af fa­de­rens min­dre kend­te film.

For­hol­det mel­lem de to har blom­stret gen­nem beg­ges pas­sion for kampspor­ten.

»Jeg er en per­fek­tio­nist, og det er han og­så. Så han gi­ver mig al­tid en smu­le kri­tik for min tek­nik. Han kan fin­de på at si­ge ’Se hvor højt mit spark er!’ Hvor­ef­ter jeg si­ger. ’Far du kan ik­ke me­ne det - jeg er ty­de­lig­vis bed­re end dig’.«

Det er først for ny­ligt, at Bi­an­ca Van Dam­me har ta­get sin fars kunster­navn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.