Svensk vi­ce­stats­mi­ni­ster går ef­ter for­modet kup

BT - - NYHEDER -

MAGTKAMP Åsa Rom­son, der er vi­ce­stats­mi­ni­ster i Sve­ri­ge, med­del­er, at hun vil tra­e­de ud af re­ge­rin­gen, ef­ter hun til­sy­ne­la­den­de har tabt en magtkamp i Mil­jö­par­ti­et. Rom­son har va­e­ret vi­ce­stats­mi­ni­ster og mi­ni­ster for kli­ma og mil­jø i re­ge­rin­gen, der do­mi­ne­res af So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

Mil­jö­par­ti­et, der hol­der kon­gres i we­e­ken­den, indstil­ler i ste­det bi­stands­mi­ni­ster Isa­bel­la Lövin som ny for­mand. Par­ti­et har to for­ma­end: En mand og en kvin­de.

»Jeg vil slut­te mi­ne op­ga­ver som mi­ni­ster ef­ter kon­gres­sen,« si­ger Rom­son.

For to uger si­den med­del­te Rom­son, at hun frit­stil­le­de sit man­dat i Mil­jö­par­ti­et, si­ger kil­der til nyheds­bu­reau­et TT. Blev nar­ret Det gjor­de hun, for­di hun blev nar­ret til at tro, at hun skul­le gen­va­el­ges som le­der på par­ti­kon­gres­sen.

Kil­der­ne si­ger, at sta­er­ke kra­ef­ter i par­ti­et ik­ke er til­freds med hen­des ind­sats og vil ha­ve hen­de va­ek. Vil om­dan­ne re­ge­ring Som en kon­se­kvens med­del­er den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske stats­mi­ni­ster, Ste­fan Löf­ven, at han vil om­dan­ne sin re­ge­ring ef­ter Mil­jö­par­tiets kon­gres. Han si­ger, at han ser frem til at sam­ar­bej­de med Rom­sons af­lø­ser.

Mil­jö­par­tiets mand­li­ge for­mand er un­der­vis­nings­mi­ni­ster Gu­stav Fri­do­lin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.