Fejrer sejr over na­zi­ster med magt­de­mon­stra­tion

BT - - NYHEDER -

RUSLAND Rusland frem­vi­ste i går en mo­der­ni­se­ret krigs­ma­ski­ne i en stor mi­li­ta­er­pa­ra­de på Den Rø­de Plads i Moskva, hvor der blandt an­det blev ud­stil­let et nyt avan­ce­ret mis­sil­for­svars­sy­stem, som er ble­vet an­vendt til at be­skyt­te lan­dets fly i Sy­ri­en. Pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tin stod sam­men med en ra­ek­ke sov­je­ti­ske krigs­ve­te­ra­ner i strå­len­de solskin på en tri­bu­ne og over­va­e­re­de pa­ra­den, som fandt sted på års­da­gen for Sov­je­tu­ni­o­nens sejr over na­zi­ster­ne un­der An­den Ver­denskrig.

De rus­si­ske myn­dig­he­der bru­ger, med støt­te fra de stats­li­ge me­di­er, års­da­gen til at sty­re pa­tri­o­ti­ske fø­lel­ser og un­der­stre­ge mi­li­ta­e­rets be­tyd­ning. Det er sam­ti­dig en lej­lig­hed til at frem­ha­e­ve et mi­li­ta­ert mo­der­ni­se­rings­pro­gram til mil­li­ar­der af eu­ro, som har aen­dret lan­dets mi­li­ta­er med nye vå­ben og nyt ma­te­ri­el.

Lan­ge ko­lon­ner af kamp­vog­ne kør­te ef­ter mar­che­ren­de sol­da­ter, hvor­ef­ter avan­ce­re­de for­svars­mis­si­ler blev kørt for­bi po­di­er­ne, som se­ne­re igen blev over­flø­jet af et stort an­tal fly, der dyk­ke­de helt ned over Den Rø­de Plads. Pu­tin tal­te om den sto­re be­tyd­ning af sej­ren over na­zi­ster­ne i 1945, men han na­evn­te og­så den mo­der­ne krig mod glo­bal ter­r­o­ris­me og om be­tyd­nin­gen af et sam­ar­bej­de på tva­ers af na­tio­ner­ne.

I Ukrai­ne gen­nem­før­te rus­si­ske se­pa­ra­ti­ster de­res egen pa­ra­de trods mod re­ge­rin­gen i Ki­jev.

Års­da­gen blev og­så mar­ke­ret af sne­se­vis af na­tio­na­li­sti­ske, rus­si­ske bi­ke­re fra klub­ben Na­tul­ve­ne, som er loy­a­le over for sty­ret i Kreml. De kør­te ind i Tys­kland søn­dag. De om­kring 80 mo­tor­cyk­li­ster, som var es­kor­te­ret af fem bi­ler, kryd­se­de ind i Tys­kland fra Tjek­ki­et for at mar­ke­re års­da­gen i Ber­lin. i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.