Mi­ni­ster vil ha­ve fle­re krøl­ler på ha­len

BT - - NYHEDER -

»Jeg er me­get til­freds med, at vi nu får et dansk dy­re­vel­fa­erds­ma­er­ke, så de for­bru­ge­re, der ger­ne vil be­ta­le en vis mer­pris, får en mu­lig­hed for at va­el­ge svi­ne­kød med bed­re dy­re­vel­fa­erd,« si­ger Es­ben Lun­de Lar­sen om den nye ma­er­ke­ord­ning. Ma­er­ke får kri­tik Bag det nye dy­re­vel­fa­erds­ma­er­ke står Mil­jø- og Fø­de­va­re­mi­ni­ste­ri­et og en lang ra­ek­ke or­ga­ni­sa­tio­ner, blandt an­det Da­nish Crown, Dansk Su­per­mar­ked og Land­brug & Fø­de­va­rer.

Ar­bej­det med dy­re­vel­fa­erds­ma­er­ket har va­e­ret un­der­vejs i halvan­det år, men har mødt kri­tik fra fle­re fron­ter. Dy­re­nes Be­skyt­tel­se har ad­va­ret mod, at det nye ma­er­ke vil for­vir­re me­re end det gav­ner, li­ge­som det kan blåstemp­le kød­pro­duk­tion med lav dy­re­vel­fa­erd, og dag­lig­va­re­kon­cer­nen COOP sprang fra ord­nin­gen, for­di den me­ner, at den nye ma­er­ke­ord­ning ik­ke vil ryk­ke nok på dy­re­vel­fa­er­den.

»For­bru­ger­ne tror, de får mas­ser af dy­re­vel­fa­erd, når de kø­ber et­stjer­net kød i den nye ord­ning, men det er ik­ke til­fa­el­det. Der er nog­le for­bed­rin­ger, ek­sem­pel­vis om­kring ha­le­ku­pe­rin­ger, men el­lers er det ela­stik i me­ter­mål. Kra­ve­ne i ord­nin­gen er sim­pelt­hen for la­ve til, at man kan kal­de det dy­re­vel­fa­erd,« si­ger Signe Fre­se, CSR-chef hos Coop.

Hel­ler ik­ke hos For­bru­ger­rå­det Ta­enk er der op­bak­ning at hen­te til den nye ord­ning.

»Den nye ord­ning vil for­vir­re for­bru­ger­ne me­re end det gav­ner. Og så er ord­nin­gen for uam­bi­tiøs. Det Uan­set om kø­det har én, to el­ler tre stjer­ner, løf­tes vel­fa­er­den i for­hold til i dag, og det er det vig­tig­ste for mig kød, der får én stjer­ne, er ik­ke me­get bed­re end det kon­ven­tio­nel­le svi­ne­kød i dag. Vi tror grund­lig­gen­de ik­ke det gi­ver bed­re dy­re­vel­fa­erd,« si­ger Ca­mil­la Ud­sen, se­ni­o­r­rå­d­gi­ver for fø­de­va­repo­li­tik hos For­bru­ger­rå­det Ta­enk. Skal star­te et sted Hos Land­brug & Fø­de­va­re er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ka­ren Ha­ek­kerup dog godt til­freds med det nye dy­re­vel­fa­erds­ma­er­ke.

»Dy­re­vel­fa­erds­ma­er­ket gi­ver øget gen­nem­sig­tig­hed, og sam­ti­dig får man som for­bru­ger en end­nu bed­re mu­lig­hed for at tra­ef­fe et ak­tivt valg, når man står ved su­per­mar­ke­dets kø­le­disk. Nu star­ter vi med bred op­bak­ning til ma­er­ket, og så hå­ber jeg, at for­bru­ger­ne vil ta­ge godt imod For at svi­ne­kød kan ma­er­kes med det nye dy­re­vel­fa­erds­ma­er­ke, skal gri­se­nes op­va­ekst le­ve op til en ra­ek­ke krav ud­over de ga­el­den­de lov­krav i Dan­mark og EU: Sø­er­ne skal gå frit i he­le pro­duk­tions­for­lø­bet. Gri­sen skal ha­ve krøl­le på ha­len – det be­ty­der, at gri­sen skal ha­ve he­le ha­ler uden ha­le­ku­pe­ring og ha­le­bid. Land­man­den skal dag­ligt gi­ve gri­se­ne halm. Gri­se­ne skal ha­ve me­re plads, mens de vok­ser op. Gri­se­ne må højst trans­por­te­res i 8 ti­mer. det og på den må­de sik­re, at fle­re gri­se får det end­nu bed­re,« si­ger Ka­ren Ha­ek­kerup.

Kri­tik­ken prel­ler og­så af fø­de­va­re­mi­ni­ste­ren. Han me­ner, at ma­er­ket er vej­en frem.

»Bed­re dy­re­vel­fa­erd må star­te et sted og ud­vik­le sig der­fra. To tred­je­de­le af al­le ak­tø­rer­ne, som har va­e­ret in­vol­ve­ret i ud­vik­lin­gen af ma­er­ket, er gå­et med i det. Det er ae­r­ger­ligt, at Coop og an­dre ik­ke har vil­let ta­ge det me­dansvar, for jeg er op­ta­get af at løf­te dy­re­vel­fa­er­den al­le de ste­der, vi kan. Uan­set om kø­det har én, to el­ler tre stjer­ner, løf­tes vel­fa­er­den i for­hold til i dag, og det er det vig­tig­ste for mig,« si­ger Es­ben Lun­de Lar­sen til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.