’ ’

BT - - DEBAT -

DER ER AL­LE­RE­DE HVIS VI SAM­MEN­LIG­NER

Det er jo de un­ge, der i høj grad be­ta­ler reg­nin­gen for ek­sem­pel­vis kli­ma­po­li­ti­ken

me­get, man må som 16-årig, så jeg kan ik­ke se, at 18 år nød­ven­dig­vis skal va­e­re, hvor det skil­ler. Får man først un­ge til at stem­me en gang, så bli­ver de ved med at stem­me, så det er me­get vig­tigt at få folk ind i stem­me­sy­ste­met, hvis det re­pra­e­sen­ta­ti­ve de­mo­kra­ti skal op­ret­hol­des. Man­ge 16-åri­ge bor hjem­me og har der­for nog­le at dis­ku­te­re po­li­tik med, og des­u­den tra­ef­fer 16-åri­ge al­le­re­de man­ge sto­re livs­be­slut­nin­ger, som ek­sem­pel­vis valget af ung­doms­ud­dan­nel­se.

os med re­sten af Eu­ro­pa, hvor stem­me­pro­cen­tetn er for­holds­vis lav, så er sta­tus på Dan­marks de­mo­kra­ti jo okay, men det kan me­get hur­tigt gå den for­ker­te vej. Hvis vi po­li­ti­ke­re bli­ver valgt på for­holds­vis få stemmer, så fal­der op­bak­nin­gen til de­mo­kra­ti­et, og po­li­ti­ker­le­den sti­ger - og det kan vi ik­ke tå­le. Det er vig­tigt at de un­ge fø­ler at de er en del af det, der fo­re­går.

det sig om prin­cip­pet i, at vi si­ger til de un­ge men­ne­sker, at de ik­ke er i stand til ek­sem­pel­vis at gå ned i ban­ken og lå­ne pen­ge, for­di de ik­ke er myn­di­ge, men de må godt stem­me til par­la­men­tet. Det sy­nes jeg ik­ke ha­en­ger sam­men. Hvis man først sa­et­ter val­gal­de­ren ned til 16 år, hvor­for så ik­ke vi­de­re ned til 14 el­ler 12 år? – der er sik­kert og­så, no­gen der har hold­nin­ger i den al­der. Li­ge nu føl­ger val­gretsal­de­ren myn­dig­heds­al­de­ren, og det er det, der er det af­gø­ren­de for mig.

FOR MIG DRE­JER VAL­GRETSAL­DE­REN OG MYN­DIG­HEDS­AL­DE­REN

skal ha­en­ge sam­men. Når du går hen og stemmer som 18-årig, så kan du stem­me på po­li­ti­ke­re, der kan ved­ta­ge, at dan­ske sol­da­ter skal i krig, kan ha­e­ve og sa­en­ke skat­ten og ta­ge man­ge an­dre sto­re be­slut­nin­ger. Det vir­ker me­get ma­er­ke­ligt, at 16-åri­ge skal kun­ne stem­me til et par­la­ment uden at va­e­re myn­di­ge – for mig hand­ler det grund­la­eg­gen­de om, at val­gretsal­der, og det at va­e­re myn­dig, ha­en­ger ulø­se­ligt sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.