En­den på Plat­i­ni - ny be­gyn­del­se?

BT - - DEBAT -

Yd­my­gel­sen er to­tal for den nu tid­li­ge­re UEFA-pra­esi­dent Mi­chel Plat­i­ni, der man­dag så sig nødsa­get til at tra­ek­ke sig fra po­sten, for­di den in­ter­na­tio­na­le sport­s­dom­stol CAS hav­de stad­fa­e­stet straf­fen om ude­luk­kel­se fra en­hver fod­bol­dak­ti­vi­tet i åre­ne frem­over. CAS lem­pe­de lidt på la­eng­den fra seks til fi­re år, men det aen­drer in­tet i prak­sis for Mi­chel Plat­i­ni, der kan glem­me alt om sin man­ge­åri­ge am­bi­tion om at ind­ta­ge den al­le­rø­ver­ste po­li­ti­ske po­si­tion i in­ter­na­tio­nal fod­bold som FIFA-pra­esi­dent. Den post, som hans tid­li­ge­re ad­mi­ni­stra­ti­ve høj­re­hånd i UEFA, Gi­an­ni In­fan­ti­no, i dag be­stri­der ef­ter ude­luk­kel­sen af den skan­da­le­ram­te Sepp Blat­ter, og som sus­pen­de­re­de og nu fra­t­rå­d­te Plat­i­ni i vir­ke­lig­he­den er en si­de af sam­me sag i.

PANELET Jeg er ik­ke i tvivl om op­rig­tig­he­den i ek­sem­pel­vis den dan­ske fod­bol­du­ni­on DBUs øn­ske om at få ryd­det op

MI­CHEL PLAT­I­NI HAR klam­ret sig us­kønt og la­en­ge til pra­esi­dent­po­sten, og han tra­e­der kun nødt­vun­get til­ba­ge, for­di han kon­se­kvent na­eg­ter at ha­ve gjort no­get for­kert, selv­om hver­ken han el­ler hans go­de al­li­e­re­de Sepp Blat­ter kan gø­re re­de for den transak­tion, der ko­ste­de dem beg­ge be­stil­lin­gen. Plat­i­ni fik i 2011 ud­be­talt 10 mil­li­o­ner kro­ner for no­get kon­su­len­t­ar­bej­de, han la­ve­de for FIFA helt til­ba­ge ved årtu­sin­de­skif­tet. Nu har Mi­chel Plat­i­ni så i sin­de at tra­ek­ke FIFA for en schweizisk dom­stol. For be­na­eg­tel­sen over­vin­der er­ken­del­sen. Åben­bart. ALT IMENS AL­LE vi an­dre er tvangsind­lagt til at glo vi­de­re på kor­rup­tio­nens li­stesko i cen­ti­me­ter­blø­de ta­ep­per på luksus­ho­tel­ler ver­den over. Vi har kun ind­blik i en flig af spil­let, når ek­se­ku­tiv­ko­mi­te­er og al­ver­dens øv­ri­ge ko­mi­te­er tra­e­der of­fent­ligt frem i ar­ro­gan­cens sku­e­spil af et for­søg på at de­mon­stre­re hand­le­kraft og op­gør med for­ti­den. Ind­til de igen tra­ek­ker sig til­ba­ge til bu­si­nes­slo­un­ger, første­klas­ses fly­ru­ter og luk­ke­de kon­fe­ren­ce­dø­re, hvor de til­de­ler hin­an­den nye slut­run­der, or­ke­stre­rer pen­ge­strøm­me og på skrømt får det he­le til at lig­ne en dis­kus­sion om kor­rekt ud­før­te ind­kast. Jeg er ik­ke i tvivl om op­rig­tig­he­den i ek­sem­pel­vis den dan­ske fod­bol­du­ni­on DBUs øn­ske om at få ryd­det op og ud i rå­d­den­ska­bens kro­ge. Men om Gi­an­ni In­fan­ti­no og li­ge­sin­de­de er de ret­te til at re­for­me­re Kurt Lassen, Af yt­rin­ger, som skal re­sul­te­re i in­drej­se­for­bud er de, der frem­står som an­ti­de­mo­kra­ti­ske. Hvil­ke kon­se­kven­ser vil det få? in­de­fra, kan man da sag­tens ha­ve sin tvivl om i ef­ter­spil­let af kan­di­da­ter til FIFA-pra­esi­dent­po­sten og den or­ga­ni­sa­tions­kul­tur, som In­fan­ti­no i ta­et par­løb med Plat­i­ni i så man­ge år og­så har va­e­ret eks­po­nent for. Ik­ke li­ge­frem åben­hed i kom­mu­ni­ka­tion og regn­ska­ber, der brag­te de se­ne­ste fa­engs­lin­ger af FIFA-med­lem­mer og før­na­evn­te transak­tion mel­lem FIFA og Plat­i­ni til ve­je. NÅR DBU-FOR­MAND Jes­per Møl­ler ud­tryk­ker sin let­tel­se over en af­kla­ring i Plat­i­ni-gate, er det med ci­ta­ter fra en FIFA-kon­gres i Me­xi­co. I sid­ste uge ma­er­ke­de han et le­del­ses­vaku­um i UEFA un­der en kon­gres i Bu­da­pe­st. Og så­dan er den de­ka­den­te del af fod­boldcir­kus kon­stant på far­ten. Alt imens uni­o­nens ba­ck­of­fi­ce pra­e­sen­te­rer en stor un­der­sø­gel­se om pi­ge­fod­bol­dens kri­se og frem­tids­ud­sig­ter hjem­me i mo­der­lan­det. Rig­ti­ge for­ma­end ta­ger på vig­ti­ge­re mis­sio­ner. Rej­sen er dog slut for Mi­chel Plat­i­ni. En må­ned før EM-slut­run­den på den hjem­me­ba­ne, han tryl­le­bandt som spil­ler og eu­ro­pa­me­ster for 30 år si­den. Da Dan­mark check­e­de ind. Nu check­er Plat­i­ni ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.