Mes­ser­s­ch­midt skal ho­ste op

BT - - NYHEDER -

3 MIO. RE­TUR Dansk Fol­ke­par­tis to eu­ro­pa­ei­ske fon­de har mis­brugt EU-mid­ler og skal der­for be­ta­le tre mio. kr. til­ba­ge. Det kon­klu­de­rer Eu­ro­par­la­men­tets po­li­ti­ske le­del­se, pra­esi­di­et, som man­dag på et luk­ket mø­de har be­hand­let sa­gen om de to fon­de, der i 2014 og 2015 hav­de par­la­ments­med­lem Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt (DF) som for­mand.

Pen­ge­ne blev brugt på re­k­la­mer for­ud for fol­ke­af­stem­nin­gen om rets­for­be­hol­det og i annoncer om det, bl.a. DF kal­der so­ci­al dum­ping. Ud­tryk­ket be­skri­ver si­tu­a­tio­nen, hvor til­rej­sen­de ar­bej­de­re un­der­by­der be­tin­gel­ser­ne på det dan­ske ar­bejds­mar­ked.

EU-par­ti­et Meld og fon­den Feld var af­sen­de­re sam­men med bil­le­der af Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt og DF-for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

Men fon­de­ne fik EU-støt­te og måt­te der­for ik­ke bru­ge pen­ge­ne på fol­ke­af­stem­nin­ger el­ler i kampag­ner til støt­te for et na­tio­nalt po­li­tisk par­ti, kon­klu­de­rer EU-par­la­men­tets pra­esi­di­um iføl­ge DR Nyheder.

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt har for­sva­ret sig med, at kampag­nen kom lang tid før sel­ve fol­ke­af­stem­nin­gen om rets­for­be­hol­det, og at den i øv­rigt ik­ke re­k­la­me­rer for me­get for det dan­ske fol­ke­tings­par­ti.

Men det over­be­vi­ser ik­ke Eu­ro­pa­par­la­men­tets top, der kra­e­ver de tre mio. kr. ind­kra­e­vet ad ret­tens vej, hvis Meld og Feld ik­ke kan fin­de pen­ge­ne.

Da Meld og Feld si­den er luk­ket ned og for­ment­lig ik­ke har mid­ler­ne til at be­ta­le til­ba­ge, er det uklart, hvor er­stat­nin­gen skal hen­tes.

Ud over de po­li­ti­ske kampag­ner i Dan­mark er fon­de­nes støt­te til en sejl­tur for DF-le­del­sen op til kom­mu­nalval­get i 2013 samt en stor fra­tra­e­del­ses­bonus til en tid­li­ge­re Meld-me­d­ar­bej­der ble­vet un­der­kendt af par­la­men­tet.

Si­de­lø­ben­de har re­viso­rer­ne fun­det al­vor­li­ge pro­ble­mer i 2015-regn­ska­ber­ne fra Meld og Feld. Der mang­ler vig­ti­ge op­lys­nin­ger om fon­de­nes fi­nan­si­el­le sund­hed, kon­klu­de­rer re­viso­rer­ne fra Ernst & Yo­ung.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.