Gra­esk ga­eld­stjek - igen

BT - - NYHEDER -

HÅRD KUR Eu­ro­lan­de­ne vil un­der­sø­ge mu­lig­he­der­ne for at let­te Gra­e­ken­lands enor­me ga­elds­byr­de på bå­de kort, mel­lem­langt og langt sigt, men der er in­gen løf­ter til de pres­se­de gra­e­ke­re. Hol­lands fi­nans­mi­ni­ster, Jero­en Di­js­sel­blo­em, der er for­mand for eu­ro­grup­pen, si­ger ef­ter et ek­stra­or­di­na­ert mø­de man­dag af­ten i Bruxel­les, at han tror, at Gra­e­ken­land på et el­ler an­det tids­punkt vil få et pro­blem med at be­ta­le sin ga­eld til­ba­ge, hvis ik­ke der bli­ver gjort no­get.

Men hvor­når det pro­blem vil ind­tra­ef­fe, hvor stort problemet vil va­e­re, og på hvil­ke lån det pro­blem vil op­stå, ved han end­nu ik­ke.

»Den gra­e­ske ga­eld be­står af for­skel­li­ge ty­per lån med for­skel­li­ge ren­te­sat­ser og for­skel­li­ge lø­be­ti­der. Det vil vi nu kig­ge på. Men vi ved end­nu ik­ke, hvad der kom­mer ud af det«, si­ger Di­js­sel­blo­em ef­ter eu­ro­grup­pens før­ste dis­kus­sion om let­tel­se af ga­el­den.

Trods om­fat­ten­de strej­ker og pro­te­ster ude i ga­der­ne vedt­og det gra­e­ske par­la­ment sent søn­dag af­ten de kra­e­ve­de skat­te­for­hø­jel­ser og be­spa­rel­ser på pen­sions­sy­ste­met for at få ud­be­talt om­kring 5,4 mia. eu­ro (godt 40 mia. kr.) me­re fra støt­te­pak­ken.

Sam­ti­dig skal Gra­e­ken­land ind­fø­re en me­get om­dis­ku­te­ret me­ka­nis­me, hvor yder­li­ge­re re­for­mer au­to­ma­tisk tra­e­der i kraft, hvis det ga­elds­pla­ge­de land kik­ser må­let om i 2018 at få et over­skud på stats­bud­get­tet på 3,5 pct. før be­ta­ling af ren­ter på lån.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.