De­men­sen tog vo

BT - - NYHEDER -

Det var even­tyr­ligt hårdt at op­le­ve. Hårdt, for­di man måt­te kla­re fle­re ting og ple­je sin mand, men mest for­di man mi­ste­de sin part­ner hand­lings­plan for de­men­s­om­rå­det re­ge­rin­gen for­ven­ter at kun­ne pra­e­sen­te­re i ef­ter­å­ret.

Her vil der blandt an­det bli­ve sat stør­re fo­kus på om­sor­gen af fa­mi­li­er og pårørende til de­mens­ram­te, for­ly­der det. Me­get vold­somt Un­der be­sø­get i går tal­te bå­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen og Sop­hie Løh­de med be­bo­er­ne samt med per­so­na­let og pårørende til de­mens­ram­te om, hvor­dan hver­da­gen med de­mens er. Aa­se Mül­ler var blandt dem, som fik mu­lig­hed for at forta­el­le de to mi­ni­stre, hvor­dan hun hav­de le­vet med sin sy­ge mand.

I lø­bet af sit liv hav­de Mo­gens Mül­ler be­sat en di­rek­tørstil­ling hos Post Dan­mark, og han var en ven­lig og vel­lidt mand, der holdt me­get af at cyk­le i sin fri­tid, forta­el­ler Aa­se Mül­ler.

Par­ret mød­tes i 1958 og blev gift to år se­ne­re. De le­ve­de sam­men i 55 år, ind­til syg­dom­men for­an­dre­de ham.

»Det var even­tyr­ligt hårdt at op­le­ve. Hårdt, for­di man måt­te kla­re fle­re ting og ple­je sin mand, men mest for­di man mi­ste­de sin part­ner,« si­ger Aa­se Mül­ler om ’ver­dens mest fred­som­me­li­ge men­ne­ske’ - Mo­gens Mül­ler.

Hun forta­el­ler, at hen­des mand i star­ten fik sva­ert ved at hu­ske små­ting i ny og nae.

Det ud­vik­le­de sig dog, og til sidst kun­ne hun ik­ke la­en­ge­re ta­ge sig af sin mand.

»Det blev me­get vold­somt me­get plud­se­ligt. Han blev ag­gres­siv, og jeg kun­ne gan­ske en­kelt ik­ke mag­te det. Jeg rin­ge­de til la­e­ge­vag­ten, og da jeg hav­de rin­get den fem­te af­ten Det blev me­get vold­somt me­get plud­se­ligt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.